Επιχειρήσεις

O Ομιλος Quest μεταξύ των «Most Sustainable Companies in Greece»

Αξιολογηση από δύο επιτροπές του QualityNet Foundation

Το έργο του Ομίλου Quest στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας αξιολογήθηκαν από δύο επιτροπές του QualityNet Foundation, ξεχώρισαν βάση της τεχνικής τους αξιολόγησης από το Sustainability Performance Directory και εντάχθηκαν στην ηγετική ομάδα των “The Most Sustainable Companies in Greece 2020”. Οπως αναφέρει ο Ομιλος η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαρκής επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν» αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση του Ομίλου Quest και αποτυπώνονται στο όραμα, την αποστολή και στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησής του.

Μέσα από ένα σύνολο πολιτικών, αρχών, αξιών, δεσμεύσεων και διαδικασιών, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Όμιλος επιδιώκει συστηματικά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στην Ελληνική και διεθνή αγορά, τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του, τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και τη συμβολή του στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου, με απόλυτη συμμόρφωση στη νομοθεσία και ενεργή συμμετοχή σε φορείς και οργανισμούς που αποσκοπούν στη στήριξη της αγοράς και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η Διοίκηση του Ομίλου Quest, παράλληλα, υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες, όπως οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και συμμορφώνεται με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας. Οι διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας αντικατοπτρίζουν το όραμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου Quest, το οποίο συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα».

Οι εταιρείες που εντάσσονται στις “The Most Sustainable Companies in Greece 2020” έχουν υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και διαμορφώνουν τον επιχειρηματικό χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Αποτελούν κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής και λειτουργούν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής, με ικανότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. καταλήγει η ανακοίνωση.

close menu