Χρηματοδοτήσεις

Νομοσχέδιο για σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Νομοσχέδιο που προβλέπει τη σύσταση της «Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» συζήτησε την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο.

Όπως εξηγεί κυβερνητική ανακοίνωση, η αρχή έχει ως σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων έναντι του Δημοσίου, την αξιόπιστη αξιολόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς τους και την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους προς χρήση από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. εμπόρους).

Αντίστοιχοι φορείς (credit bureau) λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Αυστρία), ενώ στην Ελλάδα μέχρι σήμερα λειτουργεί ιδιωτική εταιρεία (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) που διαθέτει μόνο τα δεδομένα των τραπεζών.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) ως προς την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων έναντι του Δημοσίου.

Η ασύμμετρη πληροφόρηση οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, σημειώνει το μέγαρο Μαξίμου, όπως ότι: α) οι οφειλέτες δανείζονται περισσότερα χρήματα από όσα είναι σε θέση να εξοφλήσουν ή οι πιστωτές είναι πρόθυμοι να δανείσουν λιγότερα χρήματα από όσα ο οφειλέτης θα μπορούσε σταθερά να εξοφλεί, β) όσο οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από τους πιστωτές, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις δανείου χωρίς πρόθεση να τις εξυπηρετήσουν, γ) οι πιστωτές δεν εγκρίνουν αιτήσεις δανειοδότησης σε οφειλέτες, παρόλο που αυτοί διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα, ελλείψει επαρκών στοιχείων για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και είναι πιθανό να εγκρίνουν αιτήσεις οφειλετών που δεν είναι αξιόχρεοι προς το Δημόσιο, αλλά επιδιώκουν ενεργά τη χορήγηση δανείου.

Η σύσταση της «Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης, στη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας πιστοληπτικής αξιολόγησης προς χρήση από δημόσιους φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης.

Το ΤΧΣ
Το νομοσχέδιο για το ΤΧΣ στοχεύει στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του έργου του, με την αποδοτική επιστροφή των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας στον ιδιωτικό τομέα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται παρεμβάσεις, με τις οποίες:

Αποσαφηνίζεται ότι η αποεπένδυση εντάσσεται στον σκοπό τον οποίον υπηρετεί το Ταμείο, αναδεικνύοντας τη σημασία της για την ευμάρεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και κατ’ επέκταση για την εθνική οικονομία. Παρατείνεται κατά το αναγκαίο χρονικό διάστημα η διάρκεια του Ταμείου. Απλοποιείται το μοντέλο διοίκησης του Ταμείου, με τη συγχώνευση των υφισταμένων δύο διακριτών οργάνων (δηλ. του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής) σε ένα ενιαίο όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Η μεταβολή αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ευελιξία, καθώς επίσης την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Προβλέπεται, δε, ειδική διαδικασία άμεσης μετάβασης στο νέο σχήμα διοίκησης. Επικαιροποιείται και απλουστεύεται το σύνθετο περιβάλλον ειδικών δικαιωμάτων διοίκησης και ελέγχου του Ταμείου ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία μετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο διάστημα που μεσολάβησε από την ίδρυσή του και περιορίζοντας τις επικαλύψεις. Εισάγονται λεπτομερείς προβλέψεις για τον σχεδιασμό, την υιοθέτηση και την εφαρμογή της πολιτικής αποεπένδυσης από το Ταμείο, κατά τρόπον ώστε να δρομολογηθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η μετάβαση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ιδιωτική συμμετοχή.

close menu