Έργα - Εγκαταστάσεις

Νέα συνεργασία της DOTSOFT A.E. με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ

Η εταιρεία DOTSOFT A.E. αναλαμβάνει τη Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE PROFILE στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «LIFE PROFILE | Promote Financial Instruments for Liability on Environment» με Αριθμό Συμβολαίου (Grant Agreement) LIFE19 GIE/GR/001127.

Το έργο LIFE PROFILE επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την αντικειμενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και του σχετικού κόστους τους σε περίπτωση ατυχημάτων. Με βάση αυτό το πλαίσιο θα διευκολυνθεί η χρηματοοικονομική ασφάλιση των δραστηριοτήτων και θα βοηθήσει στον εντοπισμό, την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με το οποίο επιδιώκεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου LIFE PROFILE, δηλαδή μοντέλα εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας και διασποράς της ρύπανσης στο περιβάλλον, καθώς επίσης και μοντέλα εκτίμησης της περιβαλλοντικής ζημιάς και αποτίμησής της σε οικονομικούς όρους, σε ένα σύστημα πληροφορικής για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και οικονομικών κινδύνων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα προσφέρει στους τελικούς χρήστες ένα αποτελεσματικό μέσο για την εκτίμηση των απαιτήσεων οικονομικής ασφάλειας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024.

close menu