Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

Motor Oil: Προσφορά 114,7 εκατ. για την εξαγορά της ΗΛΕΚΤΩΡ

Προσφορά ύψους 114,7 εκατ. υπέβαλε η Motor Oil στην Ελλάκτωρ για την εξαγορά της ΗΛΕΚΤΩΡ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση.

Για την υπογραφή της συναλλαγής εκκρεμεί η οριστικοποίηση της σύμβασης αγοράς των ως άνω μετοχών υπό όρους αμοιβαία αποδεκτούς από τα δύο μέρη καθώς και η λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων των δύο μερών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας: Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εφεξής η «Εταιρεία» ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την απόκτηση είτε από την ίδια είτε από θυγατρική αυτής του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία “ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών” εφεξής η “ΗΛΕΚΤΩΡ” και αντιπροσωπεύουν το 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΗΛΕΚΤΩΡ. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία απέστειλε σήμερα προσφορά, η οποία υπόκειται σε όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε Ευρώ 114,7 εκατ. Για την υπογραφή της συναλλαγής εκκρεμεί η οριστικοποίηση της σύμβασης αγοράς των ως άνω μετοχών υπό όρους αμοιβαία αποδεκτούς από τα δύο μέρη καθώς και η λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων των δύο μερών.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής.

Η σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Motor Oil
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η Motor Oil με ανακοίνωση της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέφερε: «Η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030) διεξάγει σε συνεχή βάση διερευνητικές συνομιλίες με προοπτική συνεργασίας με άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς κλάδους οι οποίοι εντάσσονται στους τέσσερις βασικούς πυλώνες (Διύλιση Εφοδιασμός & Εμπορία, Λιανική & Mobility, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικά Καύσιμα & Κυκλική Οικονομία). Προς τούτο η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο (due diligence) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».

Και αποσαφήνιζε: «Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η Εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει υποβάλει προσφορά προς την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει στην εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.». Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να προβεί τελικώς στην υποβολή προσφοράς, τότε θα προβεί άμεσα στη σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών», καταλήγει η Motor Oil

H Ελλάκτωρ
Την ίδια ημέρα η Ελλάκτωρ με ανακοίνωση της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπογράμμιζε: «H Διοίκηση της Εταιρείας διερευνά συνεχώς δυνατότητες της βέλτιστης αξιοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της και εξετάζει προσεκτικά κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνουμε ότι ξεκίνησε διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην ΗΛΕΚΤΩΡ από την Motor Oil»

Και η Ελλάκτωρ διευκρινίζει: «Επισημαίνεται ωστόσο ότι μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν έχει γίνει αποδέκτης προσφοράς εξαγοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ. Η Εταιρεία αξιολογεί προσεκτικά όλα τα δεδομένα και σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία, η Διοίκηση της Εταιρείας θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό, όπως ο νόμος ορίζει», καταλήγει στην ανακοίνωση της.

close menu