Επιχειρήσεις

Intralot: Αύξηση 15% των EBITDA στα 101 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

«Η INTRALOT αποτελεί μια πολύ ελκυστική επενδυτική επιλογή», τόνισε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Σωκράτης Κόκκαλης

Καθαρά κέρδη 9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Inrtralot στο εννεάμηνο toy 2023, έναντι ζημιών 500.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ  τα EBITDA ενισχύθηκαν 15% στα 101 εκατ. ευρώ και οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν 44% τα 97,6 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 32,3 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 458,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2023.

Βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων της Intralot

 • Κατά το εννεάμηνο του 2023, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 280 εκατ. ευρώ (-7,2% σε ετήσια βάση).
 • Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 101 εκατ. ευρώ (+14,7% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 36,1% από 29,2% το εννεάμηνο του 2022. Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2022, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,9%.
 • Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 135,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022.
 • Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2023, έναντι 19,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα 9,0 εκατ. ευρώ κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα 97,6 εκατ. ευρώ (ετήσια αύξηση 44,1%).
 • Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν στα 22,2 εκατ. ευρώ
 • Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ανήλθαν στα 122,0 εκατ. ευρώ
 • Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα 458,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2023, μειωμένος κατά 32,3 εκατ. ευρώ και 51,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το εννεάμηνο του 2022 αντίστοιχα.
 • Ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 έναντι 4,0x το 2022 και 4,4x κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Σε pro-forma βάση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 135,0 εκατ. ευρώ, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχονται στα 49,0 εκατ. ευρώ και ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο 2,4x. Ο Συνολικός δανεισμός μετά την αποπληρωμή των 126,0 εκατ. ευρώ ανέρχεται στα 454,2 εκατ. ευρώ,
 • Στις 30 Οκτωβρίου 2023, η INTRALOT ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 135.000.000,18 ευρώ και την έκδοση 232.758.621 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
 • Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε. από 01.08.2025 έως 31.07.2026. Η INTRALOT και ο ΟΠΑΠ επιπρόσθετα συμφώνησαν να παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας υπό τους ίδιους όρους για ένα (1) συν ένα (1) επιπλέον έτος, έως τις 31.07.2027 και 31.07.2028 αντίστοιχα.
 • Στις 8 Νοεμβρίου 2023, οι Νέες Μετοχές που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εισήχθησαν και άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., ενώ την ίδια ημέρα οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν προς διαπραγμάτευση από την κατηγορία επιτήρησης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
 • Στις 15 Νοεμβρίου 2023, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε την πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού 126.000.000 ευρώ, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024, με προηγούμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο 355.568.000 ευρώ.

Κόκκαλης: Νέα δυναμική της Intralot

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Intralot, ο επικεφαλής της εταιρείας Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε:  «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2023 καταδεικνύουν τη νέα δυναμική της INTRALOT που είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή σε Καθαρά κέρδη, τη σημαντική αύξηση του EBITDA και τη δημιουργία ταμειακών ροών, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους στόχους που έχουμε θέσει.

Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια σημαντική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προτίμησης ύψους 135 εκατ. ευρώ η οποία προσέλκυσε ευρεία υποστήριξη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η INTRALOT αποτελεί μια πολύ ελκυστική επενδυτική επιλογή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επενδυτές που συμμετείχαν και εμπιστεύτηκαν το όραμα και την ικανότητά μας να επιτύχουμε ακόμη ισχυρότερα αποτελέσματα στο μέλλον.»

close menu