Οικονομικά αποτελέσματα

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας με κύριο συντελεστή τις νέες λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Κατά τη χρήση του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 5,2 εκατ. ή +7,5% σε σύγκριση με το 2020 και ανήλθαν σε € 75 εκατ. από € 69,8 εκατ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 68,0% των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που παρέχει ο Όμιλος, καθώς επίσης και στην αύξηση όλων των υπόλοιπων προϊοντικών κατηγοριών συνολικά κατά 2,5%. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οι μεταβολές στο επίπεδο των πωλήσεων ήταν οι ακόλουθες:

α) η σημαντική άνοδος των πωλήσεων από την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά +€ 3,7 εκατ.

β) η ενίσχυση των μεριδίων στην κατηγορία ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολών με την ενσωμάτωση νέων πελατών με θετική μεταβολή κατά +€ 1,4 εκατ.

γ) η υψηλότερη ζήτηση στα έντυπα ασφαλείας στη Ρουμανία και Ελλάδα σε συνδυασμό με το εφάπαξ έργο της απογραφής του πληθυσμού στην Ελλάδα που αντιστάθμισαν τις απώλειες εντύπων από τους περιορισμούς του COVID-19 και οδήγησαν σε θετική μεταβολή κατά +€ 0,8 εκατ. και

δ) η καθυστέρηση του επανασχεδιασμού των τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα που δημιούργησε μια χρονική υστέρηση στον τζίρο κατά € -0,7 εκατ.

Ανάλυση ανά προϊοντική κατηγορία

Ποσά σε χιλ. ευρώ Έντυπα Ασφαλείας Ψηφιακή Εκτύπωση & Αποστολή Τραπεζικά Προϊόντα & Λύσεις Πληρωμών Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Total
Χρήση 2021 17.367 41.145 7.372 9.097 74.981
Χρήση 2020 16.526 39.727 8.111 5.414 69.779
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 840 1.418 (739) 3.683 5.202
% μεταβολή 5,1% 3,6% -9,1% 68,0% 7,5%

Η επικέντρωση και οι επενδύσεις του Ομίλου στην ανάπτυξη εξειδικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων προκειμένου να υποστηρίξει τους πελάτες του στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό είναι εμφανής και καθοριστική για το μέλλον, καθώς η συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί:

α) το 71% της αύξησης του κύκλου εργασιών για τη χρήση 2021 και

β) το 12,1% του συνολικού κύκλου εργασιών 2021 έναντι 7,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,4% ή € 1,1 εκατ. από € 6,1 εκατ. το 2020 σε € 7,2 εκατ. το 2021, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊοντικού μίγματος, ειδικότερα από την σημαντική συνεισφορά των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού παρά την πρωτοφανή αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ. ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Πωλήσεις 74.981 69.779 5.202 7,5%
Μικτό κέρδος 13.410 12.118 1.292 10,7%
(adjusted EBITDA) 7.228 6.106 1.122 18,4%
(adjusted EBT) 1.484 584 899 153,9%
Κέρδη προ φόρων (EBT) 893 412 481 116,9%

Παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Όμιλος και στο 2021 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 κατάφερε να διπλασιάσει τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της Διοίκησης και την εμπιστοσύνη των μετόχων της.

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών στις κύριες γεωγραφικές αγορές, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε € 29,3 εκατ. έναντι € 28,1 εκατ. το 2020, σημειώνοντας άνοδο κατά € 1,2 εκατ. ή 4,3%. Η άνοδος προήλθε από α) την αύξηση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού όπως της ηλεκτρονικής διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης εγγράφων, αυτοματοποίησης διαδικασιών κατά € 0,9 εκατ., β) την προσέλκυση νέων πελατών στην κατηγορία διαχείρισης και ταχυδρόμησης εγγράφων κατά € 2,4 εκατ., καθώς και γ) το εφάπαξ έργο της γενικής απογραφής του πληθυσμού στην Ελλάδα ποσού € 1,2 εκατ.. Σε αντιδιαστολή είχαμε τις εξής μειώσεις τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση από α) τη χρονική υστέρηση του επανασχεδιασμού των τραπεζικών καρτών που επηρέασε τον τζίρο κατά € -0,7 εκατ., και β) την απώλεια εσόδων της τάξης των € 2,6 εκατ. από τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2021 ανήλθαν για την Ελλάδα σε € 1,6 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το 2020, μειωμένα οριακά κατά € 0,1 εκατ., καθώς επηρεάστηκαν από την πρωτοφανή αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στην αγορά της Ρουμανίας, οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 45,2 εκατ. έναντι € 40,9 εκατ. το 2020, σημειώνοντας άνοδο κατά € 4,3 εκατ. ή 10,6%. Η άνοδος προήλθε κατά βάση από α) την αύξηση παροχής λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά € 2,8 εκατ. στην περιοχή της ηλεκτρονικής διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων, καθώς και υπηρεσίες σάρωσης και αρχειοθέτησης, και β) κατά € 1,5 εκατ. από την υψηλότερη ζήτηση σε έντυπα ασφαλείας καθώς η αγορά ανταποκρίθηκε θετικά στη χαλάρωση των μέτρων ως προς τους περιορισμούς του COVID-19 με αποτέλεσμα την ανάκαμψη της εσωτερικής κατανάλωσης. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2021, ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 4,3 εκατ. το 2020, βελτιωμένα κατά € 1,3 εκατ. ή +29,3%, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊοντικού μίγματος ειδικότερα από υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε € 4,2 εκατ. έναντι € 5,5 εκατ. το 2020. Η μείωση τους κατά € 1,3 εκατ. οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων λόγω των αυξημένων πωλήσεων των τελευταίων μηνών της χρήσης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 21,6 εκατ. το 2021 από € 18,6 εκατ. το 2020. Η αύξηση του κατά € 3 εκατ. οφείλεται στις εξαγορές και τις επενδύσεις που ο Όμιλος υλοποίησε στη χρήση 2021. Ειδικότερα, η εξαγορά του 61,5% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD με τίμημα που ανήλθε σε € 1,2 εκατ. και το τίμημα για την αύξηση της συμμετοχής του Ομίλου κατά 15,52% και 14,55% αντίστοιχα των εταιρειών NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. στη Ρουμανία που ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ. Και οι δύο προαναφερθείσες επενδύσεις είναι σε εταιρείες με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις του Ομίλου σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και λογισμικά προγράμματα ανήλθαν σε € 2,5 εκατ.

Παρά την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 και προσφάτως με την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία από τον ανοδικό πληθωρισμό, τις ανοδικές τιμές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εντάσεις, ο Όμιλος εστιάζει στην παροχή λύσεων υψηλής τεχνολογίας στο πεδίο της ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, επενδύοντας συνεχώς σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών.

close menu