Χρηματιστήριο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου IDEAL

• Ολοκληρώνεται η συναλλαγή μέσω της οποίας εισέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της IDEAL νέες εταιρείες, αλλά και νέοι μέτοχοι και management

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την χθεσινή του συνεδρίασή ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του Ομίλου IDEAL, ολοκληρώνοντας έτσι την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε εγκρίνει στις 17 Ιουνίου 2021 η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η IDEAL εξελίσσεται σε εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών με επένδυση σε τρεις διαφορετικούς κλάδους: την πληροφορική και την ψηφιακή οικονομία, τις συσκευασίες και την παραγωγή ειδικών αναψυκτικών, αυτών που λέμε premium mixers & tonics. Οι εταιρείες του Ομίλου, αντίστοιχα, είναι η IDEAL Electronics, η ADACOM, η Astir Vitogiannis και η Three Cents.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η συναλλαγή, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών  των εταιρειών S.I.C.C. Holding Limited (SICC) και ESM Effervescent Sodas Management Limited (ESM), ενσωματώνοντας έτσι πλήρως τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents στον Όμιλο.

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της εισφοράς του συνόλου των μετοχών των παραπάνω εταιρειών προκύπτουν 23.176.792 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Συγκεκριμένα:

  • Για την εισφορά των μετοχών της SICC, θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 νέες μετοχές του Ομίλου IDEAL, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία και συνολικής αξίας €40.195.355,42.
  • Για την εισφορά των μετοχών της ESM, θα διατεθούν στον μόνο μέτοχό της, 6.567.141 νέες μετοχές του Ομίλου IDEAL, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία, και συνολικής αξίας €15.892.481,22.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου IDEAL ανέρχεται πλέον σε €12.590.103,60 και διαιρείται σε 31.475.259,00 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία.

Οι μετοχές εκτιμάται ότι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021.

close menu