Έργα - Εγκαταστάσεις

Η AllWeb Solutions ανέλαβε τo Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔ

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) κατοχύρωσε στην AllWeb Solutions το έργο προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ για την «ανάπτυξη υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Τεχνική διαχείριση των υποσυστημάτων των προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΣΚΕ που περιλαμβάνει και την επίλυση ζητημάτων τεχνικής  λύσης που ανακύπτουν σχετικά με ενέργειες χρηστών Δράσεων ΠΑΑ 2014-2020 (γεωργοί, επιχειρήσεις, υπάλληλοι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, Διαχειριστικών Αρχών κοκ) και την ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων ή/και δεδομένων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και τη διασταύρωση δεδομένων των προγραμμάτων /καθεστώτων.
  • Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση των υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ που απαιτούνται προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ροή διαχείρισης των υφιστάμενων προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020.
  • Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση των υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ που απαιτούνται προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η ροή εργασιών των νέων προγραμμάτων του ΠΑΑ.
  • Ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση μεταφερόμενων πράξεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουν ενεργοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 12 δράσεις επιχορηγήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και 53 δράσεις/προσκλήσεις CLLD/ Leader με συνολικό προϋπολογισμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Για τις δράσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί στο ΠΣΚΕ πάνω από 300 διαφορετικά υποσυστήματα βασισμένα στις ανάγκες αντίστοιχων διαχειριστικών σταδίων  καθώς και ένας μεγάλος αριθμός από υποσυστήματα διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ ΑΑ

close menu