Οικονομία

Η ΑΑΔΕ αποκτά υπερσύγχρονο σύστημα «εξόρυξης» δεδομένων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Ένα υπερσύγχρονο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα αποκτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία την παρούσα περίοδο τρέχει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου συνολικού προϋπολογισμού 5,6 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική φορολογική διοίκηση θα κινηθεί για την προμήθεια ενός συστήματος ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων που θα περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης όπως μοντέλα πρόγνωσης, εξόρυξης δεδομένων, στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης, προσομοιώσεις κλπ., το οποίο θα οδηγήσει στην καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα περιλαμβάνει το σύστημα ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων είναι τα εξής:

 • Ευελιξία στη διασυνδεσιμότητα καθώς θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα (δομημένα, ημιδομημένα, αδόμητα) της ΑΑΔΕ καθώς και εξωτερικών πηγών με στόχο την προεπεξεργασία, την ενοποίηση, τον μετασχηματισμό και την αξιοποίηση τους.
 • Δυνατότητα παραγωγής στατιστικών και διαδραστικών αναφορών επιχειρησιακής ευφυΐας για το σύνολο των δεδομένων και πληροφοριών στους επιχειρησιακούς χρήστες.
 • Επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή αναφορών σε πραγματικό χρόνο, η λήψη απόφασης και δράσης βάσει αυτών και η άμεση ενημέρωση των εφαρμογών.
 • Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης το οποίο θα περιλαμβάνει τεχνικές με τις οποίες θα γίνεται επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή πληροφορίας από μεγάλα σύνολα δεδομένων με σκοπό να γίνουν προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα. Αρχικά, τα ιστορικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για να χτίσουν ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο θα συλλαμβάνει τις σημαντικές μελλοντικές τάσεις. Στη συνέχεια, το μοντέλο πρόβλεψης θα χρησιμοποιείται σε τρέχοντα δεδομένα για να προβλέψει τι θα συμβεί μελλοντικά ή για να προτείνει δράσεις με τις οποίες θα επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
 • Δυνατότητα παραγωγής συνθετικών δεδομένων, ανάπτυξης αποθετηρίου μεταδεδομένων και δυνατότητα χρήσης προβλεπτικών μελλοντικών τάσεων.

Ενδεικτικά, από την υλοποίηση του έργου θα καλυφθούν:

 • Η διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του ελέγχου, ήτοι παροχή δεδομένων για την υλοποίηση έμμεσων τεχνικών ελέγχων και ελεγκτικών διασταυρωτικών επαληθεύσεων ανάλυση δεδομένων για σκοπούς στόχευσης ελέγχων: Άντληση και ανάλυση δεδομένων της ΑΑΔΕ σε συνδυασμό με δεδομένα από εξωτερικές πηγές (παγκόσμιο ιστός, κοινωνικά δίκτυα,ανοιχτά δεδομένα κλπ.) για την αποδοτικότερη επικαιροποίηση ανάλυσης κινδύνων στη στόχευση και προτεραιοποίηση των ελέγχων, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ
 • Η έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών φοροδιαφυγής.
 • Η ανακάλυψη δυναμικών σχέσεων μεταξύ των φορολογουμένων.
 • Η κατηγοριοποίηση αναμενόμενης συμπεριφοράς φορολογουμένων πχ στρατηγικός κακοπληρωτής, πιθανότητα φοροδιαφυγής κλπ.
 • Η εύρεση μη εμφανών ομοιοτήτων μεταξύ των φορολογουμένων όπως προκύπτουν μετά από δημογραφική, οικονομική και συμπεριφορική ανάλυση του συνόλου του πληθυσμού των φορολογουμένων.
 • Η αξιολόγηση των φορολογουμένων ως προς το ρίσκο μη πληρωμής.
 • Η πρόβλεψη εσόδων και οφειλών συνολικά και ανά φορολογούμενο ή ανά ΔΟΥ, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά επάγγελμα, ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση βάση των ιστορικών στοιχείων συμπεριφοράς των φορολογουμένων.

Με τη χρήση του καινοτόμου συστήματος ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων η ΑΑΔΕ θέλει να πετύχει τη δημιουργία μετρήσιμης προστιθέμενης αξίας προερχόμενη από την εκμετάλλευση των υπαρχόντων και νέων δεδομένων, μέσω της επίτευξης των παρακάτω στρατηγικών στόχων:

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντική θετική επίπτωση στον μετασχηματισμό της οικονομίας καθώς με τη χρήση ενός καινοτόμου συστήματος ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων και σύγχρονων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης η ΑΑΔΕ θα είναι αποτελεσματικότερη στο να χρησιμοποιεί τα δεδομένα της ευρύτερα και με στρατηγικό τρόπο για να μπορεί να προβλέπει και να επηρεάζει συμπεριφορές που θα βελτιώνουν τη συμμόρφωση και την απόδοση ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Ακόμη, θα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΑΑΔΕ και σε σημαντική ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.

close menu