Οικονομία

Διασύνδεση ταμειακών με POS για έλεγχο της φοροδιαφυγής μέσα από το “Ελλάδα 2.0”

Μεγάλη σημασία αποδίδεται από το υπουργείο Οικονομικών στα έργα που εντάσσονται στο Ελλάδα 2.0 και αφορούν τον εκσυγχρονισμό του φοροελεγκτικού συστήματος με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων τού υπουργείου, με την ολοκλήρωση των έργων θα έχει περιοριστεί σημαντικά η απώλεια εσόδων για το Δημόσιο και έτσι θα έχουν απελευθερωθεί πόροι για την άσκηση άλλων δράσεων, όπως για παράδειγμα οι κοινωνικές παροχές. Ίσως το πλέον εμβληματικό έργο που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Συνοχής, είναι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS που θα μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τις αποδείξεις που κόβουν τα καταστήματα.

Οδικός Χάρτης

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το σχέδιο σύνδεσης μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ταυτόχρονα, για να ληφθούν οι επόμενες δόσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, για τη λήψη των επόμενων δόσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει πάνω από 60 προαπαιτούμενα, διαφορετικά θα υπάρχουν καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις και πιέσεις από τους θεσμούς.

Η Ελλάδα αναμένει συνολικά πόρους 30,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2026, εκ των οποίων 18,1 δισ. ευρώ αποτελούν επιχορηγήσεις και 12,4 δισ. ευρώ είναι δάνεια.

Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η πλήρης απορρόφηση των προαναφερθέντων κεφαλαίων έως το 2026 είναι ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει εγκαίρως όλα τα σχετικά ορόσημα και στόχους που έχουν τεθεί.

Μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 9 Αυγούστου 2021, εκταμίευσε στην Ελλάδα με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων το ποσό των 3,96 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 13% των συνολικών επιχορηγήσεων και δανείων.

H πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,72 δισ. ευρώ αφορά επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ σε δάνεια, εκταμιεύτηκε στις 8 Απριλίου 2022, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η χώρα ολοκλήρωσε με επιτυχία τα 15 ορόσημα που συνδέονταν με το πρώτο αίτημα πληρωμής.

Τα ορόσημα αυτά συνδέονταν με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητικότητας, της διαχείρισης αποβλήτων, της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των δημόσιων μεταφορών, καθώς και του συστήματος λογιστικών και λοιπών ελέγχων της Ελλάδας για την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Εκκρεμούν 65 ορόσημα μέχρι το τέλος του 2022

πως σημειώνεται σε ανάλυση της Eurobank, η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει επιπλέον 65 ορόσημα έως το τέλος του 2022, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα 2 δόσεις συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η δεύτερη δόση ύψους 1,72 δισ. ευρώ, αφορά μόνο επιδοτήσεις και συνδέεται με 25 ορόσημα, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2022, δηλαδή μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι ορισμένα εξ αυτών έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται και κάποια είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης, όπως:

 • η μεταρρύθμιση για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ,
 • ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ μέσω συστήματος κουπονιών (voucher),
 • το στρατηγικό σχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, και διά βίου μάθηση,
 • ο καθορισμός των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των POS με την ΑΑΔΕ,
 • η παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών των ΜμΕ,
 • ο οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα
 • η δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων.

40 ορόσημα για την 3η δόση

Η τρίτη δόση ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,72 δισ. ευρώ αφορά επιδοτήσεις και 1,84 δισ. ευρώ δάνεια, συνδέεται με την επίτευξη επιπλέον 40 ορόσημων έως το τέλος του 4ου τρίμηνου του 2022, γεγονός που καθιστά την έγκριση της εκταμίευσής της ακόμα πιο απαιτητική.

Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας (ήτοι δεύτερος και τρίτος κύκλος του εξοικονομώ).
 • κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης,
 • θέσπιση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από λεωφορεία,
 • νέο δίκτυο οπτικών ινών σε κτίρια και κατοικίες,
 • νέα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης (χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και των μετάλλων, του χαρτιού, του γυαλιού και του πλαστικού έως το τέλος του 2022)
 • μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ύδατα για την αειφόρο χρήση των πόρων,
 • ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών,
 • παροχή “πελατοκεντρικών” υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης,
 • βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης,
 • νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς,
  βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης,
 • νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα,
 • δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα (ήτοι ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων).

Παράλληλα, υπάρχουν και εκκρεμείς δεσμεύσεις από το παρελθόν, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τον Οκτώβριο του 2022, όπως είναι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των πολιτικών του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, του κτηματολογίου, της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας και της επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

close menu