Ψηφιακός Μετασχηματισμός

DESI 2021: Σταθερά στην 25η θέση της Ευρώπης η Ελλάδα – “Βαρίδι” οι τηλεπικοινωνίες

Παρά την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στον δρόμο του Ψηφιακού της Μετασχηματισμού, παραμένει στην 25η θέση του δείκτη DESI για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Σύμφωνα με τον δείκτη, η Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, αν και στις περισσότερες  περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Συνολικά, η χώρα σημείωσε μικρή πρόοδο όσον αφορά τις ψηφιακές  δεξιότητες. Το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των ειδικών ΤΠΕ που απασχολούνται στην Ελλάδα αυξάνεται  ραγδαία.

Η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και άρχισε να αναπτύσσει δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, αν και  εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και στη διείσδυση σταθερών  ευρυζωνικών επικοινωνιών με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps. Ωστόσο, η ανάπτυξη δικτύων ανθεκτικών στις μελλοντικές εξελίξεις είναι πιθανό να επιταχυνθεί με τις αναμενόμενες επενδύσεις στις οπτικές ίνες (όπως το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας: Ultra-Fast Broadband») και την  ανάπτυξη του δικτύου 5G. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 99 % στον δείκτη ετοιμότητας 5G, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί το σύνολο σχεδόν των καινοτόμων ζωνών του εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ φάσματος 5G. Όσον αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές  δραστηριότητες, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ως προς την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι επιδόσεις της Ελλάδας  το 2020 υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ υπερβαίνουν κατά πολύ  τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς την ετοιμότητα ανοικτών δεδομένων, καθώς η χώρα έχει ήδη εφαρμόσει σχετική νομοθεσία και πολιτικές.

Στις 23 Ιουνίου 2021 η Ελλάδα δημοσίευσε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, μια νέα ολιστική ψηφιακή στρατηγική υπό την αιγίδα του  Ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία περιγράφονται 455 συγκεκριμένα έργα (145 εκ των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη) τα οποία  υλοποιούν τη στρατηγική για την «Ψηφιακή Ελλάδα». Περιλαμβάνει τους ακόλουθους στρατηγικούς άξονες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της  ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας: i) συνδεσιμότητα ii) ψηφιακές δεξιότητες iii) ψηφιακό κράτος iv) ψηφιακή επιχείρηση v) ψηφιακή καινοτομία· και vi) ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε κάθε τομέα της οικονομίας. Η Ελλάδα επιτάχυνε επίσης τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα στηρίξουν την υλοποίηση της νέας ψηφιακής στρατηγικής. Παράδειγμα αποτελεί η θέσπιση του Κώδικα Ψηφιακής  Διακυβέρνησης στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 στον οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων διατάξεων, η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο οποίος ενοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με βασικά στοιχεία. Η Ελλάδα  ήταν το πρώτο κράτος μέλος που μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 τον Σεπτέμβριο του 2020.

Επιπλέον, η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα της χώρας. Το 2020 η Ελλάδα ενήργησε γρήγορα και αποφασιστικά εν μέσω της κρίσης της COVID-19 προκειμένου να καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο σε περιόδους περιοριστικών μέτρων και καραντίνας, έτσι ώστε το ευρύ κοινό και οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να απολαύουν δημόσιων υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η πύλη  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Gov.gr» χρησιμοποιείται πλέον ευρέως από το κοινό. Από την άλλη πλευρά, η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων παραμένει αργή. Απαιτούνται διαρθρωτικά μέτρα για τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού προς την ψηφιακή καινοτομία (π.χ. κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας) με  έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

“Βαρίδι” οι τηλεπικοινωνίες

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, με συνολική βαθμολογία 37,7 (σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 50,2 στην ΕΕ), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην ΕΕ. Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει ταχύτατη πρόοδο πολύ γρήγορα όσον αφορά τη κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA). Η κάλυψη αυτή αυξήθηκε το 2020 κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 87%, ποσοστό που συμπίπτει με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η αύξηση αυτή θα  μπορούσε να αποδοθεί στη βαθμιαία ανάπτυξη των δικτύων μέσω του σχεδίου διανυσμάτωσης (vectoring). Η χώρα άρχισε επίσης επιτέλους να αναπτύσσει δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN).

Η κάλυψη σταθερών δικτύων VHCN έφτασε το 10% από 7% το προηγούμενο έτος, αν και το  ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 59 % στην ΕΕ. Ωστόσο, η διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps παραμένει πολύ χαμηλή (φτάνοντας στο 3 % από 1 % το 2019) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (34%). Η συνολική διείσδυση  σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών εξακολουθεί να προχωρά με αργούς ρυθμούς, φτάνοντας στο 77% το 2020 από 76% το 2019 (συμβαδίζοντας με τον μέσο όρο της ΕΕ).

Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στον δείκτη τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων, με βαθμολογία 53 το 2020 έναντι 49 το 2019. Η διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών (60% το 2019) παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (71 % το 2019). Οι επιδόσεις της Ελλάδας ως προς την τεχνολογία 4G  είναι καλύτερες, με κάλυψη 99,2%.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επικαιροποιεί επί του παρόντος το εθνικό ευρυζωνικό  σχέδιο (αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2021), το οποίο θα περιλαμβάνει τον χάρτη πορείας της χώρας ως προς την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και θα ενσωματώνει τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη δικτύων 5G. Βασικοί στόχοι του επικαιροποιημένου εθνικού  ευρυζωνικού σχεδίου είναι η παροχή έως το 2023 πρόσβασης σε συνδέσεις με ταχύτητες υψηλότερες των 100 Mbps σε άνω του 70 % των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αλλά και η αναβάθμιση της συνδεσιμότητας για τα νησιά.

Η αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής δικτύων ηλεκτρονικών  επικοινωνιών στην Ελλάδα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μέσω ιδιωτικών επενδυτικών προγραμμάτων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μερικά εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με συμπληρωματικές στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις, όπως το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής  Ευρυζωνικότητας: Ultra-Fast Broadband» (UFBB).

H συνολική έκθεση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Τα αποτελέσματα ανά χώρα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ

close menu