Οικονομία

ΑΑΔΕ: Άδοξο τέλος στον διαγωνισμό για το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ύψους 4,86 εκατ. ευρώ

Στη  ματαίωση του διαγωνισμού για «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)», προϋπολογισμού 4,861 εκατ. ευρώ, προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΑΑΔΕ, «σε διάφορες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας εμφιλοχώρησαν καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω της υποβολής προσφυγών στην ΕΑΔΗΣΥ και αιτήσεων ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο».

Eπισημαίνεται δε ότι «η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας αδυνατεί πλέον να εμπραγματώσει το σκοπό της, δηλαδή την έγκαιρη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εθνική οικονομία, ενώ έχει καταστεί και νομικά ευάλωτη λόγω της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της μίας εκ των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό εταιρειών σε στάδιο προγενέστερο της ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης».

Στην κατεύθυνση αυτή, η  ΑΑΔΕ αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση των συστημάτων του UCC, με μειωμένο φυσικό αντικείμενο σε σχέση με τον υπό ματαίωση διαγωνισμό, υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης εναλλακτικού τρόπου υλοποίησης των διευρωπαϊκών συστημάτων AES, NCTS Φάση 5 και CCI (σε συνδυασμό με την πλήρη προσαρμογή στο UCC του Εθνικού Συστήματος Εισαγωγών) για την συμβατότητά τους με τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες όπως αυτές τίθενται από την ΕΕ».

Σημειώνεται, τέλος, ότι το έργο διεκδικούσαν οι εταιρείες NetCompany Intrasoft και European Dynamics.

close menu