Χρηματιστήριο

Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από Invel για Prodea – Στα 7,50 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα

Την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ έκαστη της ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ανακοίνωσε σήμερα η INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV (ο “Προτείνων”).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών τις οποίες δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι 33.205.755 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προσφέρει 7,50 ευρώ (το “Προσφερόμενο Τίμημα”) σε μετρητά, για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση συνδέεται με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου της Castlelake στην Invel Real Estate την οποία ελέγχει ο Κύπριος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου. Υπενθυμίζεται ότι η Castlelake μεταβίβασε το 87% του μετοχικού κεφαλαίου της Prodea, γεγονός που επιφέρει υποχρέωση δημόσιας προσφοράς προς τους κατόχους των υπόλοιπων μετοχών.

close menu