Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ξεκίνησε η διαβούλευση για αποζημίωση των εκδοτών από τις ψηφιακές πλατφόρμες

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για τον μηχανισμό αποζημίωσης των εκδοτών από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες (09/09/2024) και τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΤ:

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά στην έκδοση Κανονισμού της ΕΕΤΤ, με τον οποίο εξειδικεύονται τα κριτήρια για τον καθορισμό των αμοιβών των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ως προβλέπεται στο άρθρο 18, παρ.5 του Ν.4996/22.

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ, αφενός παρουσιάζει την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των εκδοτών, εξειδικεύοντας περαιτέρω τα κριτήρια του Νόμου και αφετέρου δημοσιεύει τις προτάσεις της για το κανονιστικό κείμενο, κατά το άρθρο 18 του Ν.4996/22, προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή στις παραγράφους που αναφέρονται.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 09/07/2024 μέχρι και τις 09/09/2024. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, όχι αργότερα από την 09/09/2024 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθεί και μη εμπιστευτική έκδοση των απαντήσεων η οποία θα δημοσιευθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

«Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό εξειδίκευσης κριτηρίων για τον προσδιορισμό των αμοιβών εκδοτών από παρόχους υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας».

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]. Διευκρινίζεται ότι το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

close menu