Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το υπ. Εσωτερικών φτιάχνει ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την πλήρη παρακολούθηση των επιδόσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιδιώκει το υπουργείο Εσωτερικών, μέσα από σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ΟΤΑ θα καταχωρούν στοιχεία για την οικονομική και διοικητική τους λειτουργία, τα οποία θα είναι ανοιχτά διαθέσιμα σε όλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του σχεδίου νόμου το οποίο έχει κατατεθεί σε διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών, θα δημιουργηθεί κόμβος παρακολούθησης επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για:

  1.  Για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για την παρακολούθηση των επιδόσεων των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων τους, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακός κόμβος παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο deiktesOTA.gov.gr, στον οποίο α) συλλέγονται στοιχεία που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία και δραστηριότητά τους, και β) δημοσιεύονται, κατόπιν επεξεργασίας, δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεών τους.
  2. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στον ανωτέρω Κόμβο εξάγονται απευθείας από ταπληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών και είναι διαθέσιμα ως ανοικτά δεδομένα που δημοσιεύονται στο data.gov.gr με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 63 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
  3. Ο οικείος Ο.Τ.Α. είναι αρμόδιος για τη συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων και για νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει. Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δήμου ή του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, με ευθύνη του Προϊστάμενου Οικονομικής Υπηρεσίας ή του ασκούντος χρέη Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας συλλέγονται και αποστέλλονται τα απαραίτητα προς δημοσίευση στοιχεία. Ειδικά για τους συνδέσμους Ο.Τ.Α. και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.), αρμόδιος για την αποστολή των στοιχείων είναι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο
    οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει αρμόδιο προϊστάμενο οργανικής μονάδας για την ευθύνη αποστολής των στοιχείων.
  4. Τα πρόσωπα της παρ. 3 φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την έγκαιρη αποστολή αυτών των στοιχείων.
  5. Για την υλοποίηση της προετοιμασίας άντλησης των δεδομένων των δήμων και των περιφερειών που υποβάλλονται στον κόμβο της παρ. 1, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δύνανται να χρηματοδοτούνται από τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα των άρθρων 69 έως και 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.
close menu