Επιχειρήσεις

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύει εταιρεία υπηρεσιών MaaS

Στην ίδρυση της νέας εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού με την επωνυμία EUCLIA και συμμετοχή του στη μετοχική σύνθεση της, προχώρησε το ΕΜΠ. Η EUCLIA δημιουργήθηκε από ερευνητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών με σκοπό την αξιοποίηση προϊόντων λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της ομάδας σε ερευνητικά προγράμματα, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή της Σχολής Χαράλαμπο Σαρίμβεη.

Τα προϊόντα αυτά παρέχουν υπηρεσίες «Μοντελοποίησης ως Υπηρεσίας» (Modelling as a Service – MaaS) και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες κατασκευής,φιλοξενίας και διαμοιρασμού υπολογιστικών μοντέλων μέσω του διαδικτύου ή μέσω τοπικών εγκαταστάσεων στους εξυπηρετητές των χρηστών.

Στις υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρεία, περιλαμβάνονται η ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, η εκπαίδευση και η υλοποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής για επιχειρήσεις και κλάδους της βιομηχανίας που σχετίζονται με τις βιοεπιστήμες και τις επιστήμες ζωής, τα χημικά προϊόντα και τα προηγμένα υλικά. Τα εξειδικευμένα εργαλεία που θα παρέχει ο τεχνοβλαστός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπολογιστική (insilico) πρόβλεψη ιδιοτήτων υλικών και φαρμάκων αλλά και πιθανών ανεπιθύμητων συνεπειών στην υγεία και το περιβάλλον. Θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων στους συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους, αφού επιταχύνουν τις διαδικασίες ανακάλυψης νέων  αποτελεσματικών αλλά ταυτόχρονα ασφαλών κατά τη χρήση τους φαρμάκων, υλικών ή προϊόντων, ενώ ελαχιστοποιούν την ανάγκη διεξαγωγής πειραμάτων σε ζώα.

close menu