Χρηματοδοτήσεις

Τέσσερα δημόσια έργα 31,6 εκατ. ευρώ εντάσσονται σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ υπέγραψε στις 6-7-2022, την Ένταξη τεσσάρων Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις Πράξεις:

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΔΕ Αλεξάνδρειας
Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Μαρτίνου και Λάρυμνας
Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακάθαρτων και ΕΕΛ Κάτω Σχολαρίου Δήμου Θέρμης και
Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αλιβερίου

Η συνολική δημόσια δαπάνη των τεσσάρων Πράξεων ανέρχεται 31.605.218 ευρώ με την συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 25.684.801 ευρώ.

Η υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Αλεξάνδρειας είναι δυναμικότητας 30.000 ισοδύναμων κατοίκων για την εικοσαετία με μέση ημερήσια παροχή 6.049 m3/d. Το σύστημα επεξεργασίας είναι αυτό της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου. Θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί η ΕΕΛ προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία της και να επεξεργάζονται ικανοποιητικά τα εισερχόμενα λύματα. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενώ ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 07/11/2022 και λήξης η 26/11/2023.

Το Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μαρτίνου και Λάρυμνας περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαιτούμενων εσωτερικών έργων αποχέτευσης των δύο οικισμών καθώς και των αντλιοστασίων κατάθλιψης και κενού λυμάτων στους οικισμούς για την μεταφορά των λυμάτων στην αντίστοιχη Ε.Ε.Λ.. Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή της ΕΕΛ των οικισμών Μαρτίνου και Λάρυμνας δυναμικότητας 4.000 ι.κ.. με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού. Με το δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάζεται θα καλύπτεται το 100% του πληθυσμού αιχμής του οικισμού Μαρτίνου (4.000 ι.κ). Δικαιούχους του έργου είναι ο Δήμος Λοκρών ενώ ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/07/2022 και λήξης η 31/12/2023.

Το Εσωτερικό Δίκτυο Ακαθάρων του Κάτω Σχολαρίου περιλαμβάνει την κατασκευή βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, από ένα συλλεκτήριο αγωγό, 19 πρωτεύοντες αγωγούς, 31 δευτερεύοντες αγωγούς, 16 τριτεύοντες αγωγούς και 3 τεταρτεύοντες αγωγούς, από 330 φρεάτια επίσκεψης, ένα αντλιοστάσιο και 905 ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων καθώς και την κατασκευή έργων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας, δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και απολύμανσης, σε μία έκταση εμβαδού 2,3 στρ περίπου. Δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης, ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2023 και λήξης η 31/12/2023.

Τέλος η ΔΕΥΑ Κύμης Αλιβερίου θα αναβαθμίσει και επαναλειτουργήσει τα έργα προεπεξεργασίας των λυμάτων, αλλά κυρίως την δημιουργία γραμμής προεπεξεργασίας των εισερχομένων βοθρολυμάτων, με εγκατάσταση νέου σύγχρονου εξοπλισμού επεξεργασίας και βελτίωση των δυο υφιστάμενων δεξαμενών υποδοχής αυτών. Κύριος στόχος της αναβάθμισης είναι πλήρης και αποδοτική λειτουργία όλων των υφιστάμενων μονάδων. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την αντικατάσταση όλων των ακατάλληλων στοιχείων εξοπλισμού και αφετέρου με την προσθήκη νέων σύγχρονων μονάδων προεπεξεργασίας ή στοιχείων εξοπλισμού, όπου αυτά είναι απαραίτητα. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, ενώ ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/12/2022 και λήξης η 01/12/2023.

Το ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και για κρίσιμα έργα υποδομής που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση ενέργειας και συνολικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

close menu