Έργα - Διαγωνισμοί

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά η Πολιτική Προστασία

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την ενσωμάτωση και χρήση νέων τεχνολογιών και Τεχνητής Νοημοσύνης, προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο διαγωνισμός αφορά στο έργο «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και έχει προϋπολογισμό 21,66 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υ.Κ.Κ.Π.Π. για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα δραστηριότητάς του, κύριος στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, για να ενισχυθούν οι δυνατότητές του σε κάθε τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και στην έγκαιρη προειδοποίηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Υ.Κ.Κ.Π.Π. θα υλοποιήσει ένα ολιστικό επιχειρησιακό σύστημα που θα αξιοποιεί το σύνολο των ήδη διαθέσιμων αλλά και νέων συστημάτων, κάτω από δυο κύριους επιχειρησιακούς πυλώνες:

 • Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης
 • Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι του έργου;

Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της κατάλληλης ψηφιακής υποδομής για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων και τη δημιουργία ενός κεντρικού ευφυούς Ψηφιακού Πύργου Ελέγχου προηγμένων αναλύσεων.

Ο Ψηφιακός Πύργος Ελέγχου θα συμβάλλει στην πρόληψη κρίσεων δίνοντας τη δυνατότητα λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, η ανάπτυξη του Πύργου Ελέγχου ως ενός ευφυούς Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Π.Π θα αναβαθμίσει την ικανότητα εκτίμησης κινδύνων και θα βελτιώσει το χρόνο απόκρισης σε καταστροφές.

Περιοχές Ενδιαφέροντος

Οι περιοχές ενδιαφέροντος που θα βρίσκουν εφαρμογή οι νέες παρεχόμενες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Π. μέσω του κεντρικού ευφυούς Ψηφιακού Πύργου Ελέγχου (π.χ προγνωστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, προσομοίωση ψηφιακών διδύμων και αναλύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας) συνοψίζονται στις εξής:

 • Πυρανίχνευση και πυρόσβεση μέσω των συστημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Αποτύπωση και πρόβλεψη επικρατούντων καιρικών συνθηκών με χρήση δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών
 • Συγκέντρωση και επιτήρηση επιδημιολογικών δεδομένων, όπως η βάση δεδομένων της ιχνηλάτησης κρουσμάτων Covid-19, δεδομένα διαγνωστικού εξοπλισμού, πρωτοβουλίες e-health, κ.ά.
 • Παρακολούθηση επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης μέσω του Συστήματος Υπηρεσίας Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112 και συστημάτων radar
 • Πρόληψη, αντιμετώπιση, διαχείριση και έγκαιρη προειδοποίηση για φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους (πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές σε δάση και δασικές εκτάσεις, ηφαιστειογενή δραστηριότητα, θαλάσσια κύματα βαρύτητας)
 • Παρακολούθηση, πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές, όπως πλημμυρικά φαινόμενα, ηφαιστειογενή δραστηριότητα, θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), πυρκαγιές και κατολισθήσεις με τη χρήση αντίστοιχου συστήματος που θα αποτελείται από κάμερες, σεισμογράφους και αισθητήρες
 • Γεωγραφική ανίχνευση και παρακολούθηση στόλων οχημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεματικών δεδομένων
 • Συγκέντρωση και αξιοποίηση επιχειρησιακών και γεωγραφικών δεδομένων που συλλέγονται από φορητούς υπολογιστές, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, οχήματα, συσκευές εντοπισμού, αερόχημα και σταθμούς εργασίας, μέσω εφαρμογών περιφερειακού εξοπλισμού

Ο εν λόγω ευφυής Ψηφιακός Πύργος Ελέγχου, στο πλαίσιο των παραπάνω αναγκών θα πρέπει να εξυπηρετεί και να έχει ως βασικούς πυλώνες τους κάτωθι:

 • Δημιουργία υποδομής διαλειτουργικότητας και ενοποιημένης βάσης συλλογής δεδομένων από όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, όργανα τηλεματικής και αισθητήρες σε διαφορετικά επίπεδα συχνότητας ανανέωσης
 • Απεικόνιση και αποτύπωση όλων των περιστατικών, διαθέσιμου εξοπλισμού και στόλου μέσω στατιστικών αναλύσεων και διαδραστικών οπτικοποιήσεων επιχειρηματικής ευφυΐας
 • Συνεχή παρακολούθηση συμβάντων και διαθεσιμότητα εξοπλισμού και στόλου με αντίκτυπο την άμεση αντιμετώπισή τους, μέσω ευφυών συστημάτων παρακολούθησης περιστατικών σε πραγματικό χρόνο
 • Γρήγορη ενημέρωση για πιθανά μελλοντικά συμβάντα και τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και στόλου μέσω συστημάτων συναγερμού με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη, πρόληψη ακραίων συμβάντων και προβλημάτων διαθεσιμότητας εξοπλισμού και στόλου
 • Στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμό των μηχανισμών δράσης διαθεσιμότητας εξοπλισμού, στόλου και δύναμεων κρούσης μέσω συστήματος παραγωγής και εκτέλεσης σεναρίων προσομοίωσης μοντέλων ψηφιακών διδύμων (digital twins)
close menu