Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Συνεργασία ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου

Στην υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας προχώρησαν την Πέμπτη 01 Απριλίου 2021 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), με στόχο τη θεμελίωση Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΛΜΕΠΑ, με έμφαση στην αναγνώριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο. Την προγραμματική συμφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, καθ. Νικόλαος Κατσαράκης, και ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας.

Η προγραμματική συμφωνία αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ προς το ΕΛΜΕΠΑ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και εξειδικευμένης συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα που διεξάγεται στο ίδρυμα, καθώς και την ανάγκη υποστήριξης του ερευνητικού και ακαδημαϊκού δυναμικού του σε θέματα που αφορούν:

  • στην αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων,
  • στην ενημέρωση και συμβουλευτική για την προσέλκυση χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία και
  • στην ανάπτυξη και υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Υποστήριξης της Καινοτομίας στο ΕΛΜΕΠΑ, παρέχοντας στα μέλη της κοινότητας υπηρεσίες όπως:

  • Πληροφόρηση
  • Εκπαίδευση
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτήτων
  • Καθοδήγηση για την αξιοποίηση της νέας γνώσης

Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας 25ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ερευνητική κοινότητα σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αξία και στόχος της πρωτοβουλίας

«Η συνεργασία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στοχεύει στην αναγνώριση και την αξιοποίηση της νέας γνώσης στο ΕΛΜΕΠΑ, με σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας βάσει της έρευνας και των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο. Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞH θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία δομής υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δομής μεταφοράς τεχνολογίας στο ΕΛΜΕΠΑ. Μέσω αυτής της σημαντικής συμφωνίας με το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, αποσκοπούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την έρευνα στο ΕΛΜΕΠΑ και να επενδύσουμε στην ανάπτυξη καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας», ανέφερε ο Νικόλαος Κατσαράκης, Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ.

«Με τρόπο δομημένο και συστηματικό, τα δύο Ιδρύματα ευθυγραμμίζουν τις προτεραιότητές τους και επενδύουν σε κοινούς μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας και στρατηγικής πληροφόρησης. Η συνεργασία αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της νέας γνώσης και της προστιθέμενης αξίας που μπορεί η αξιοποίησή της να προσδώσει στην οικονομία και την κοινωνία», ανέφερε ο Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Η δομή υποστήριξης απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρα στελέχη με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή τους, ενώ από τη δομή υποστήριξης μπορούν να επωφεληθούν Μέλη Δ.Ε.Π. ή/και ερευνητές με ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, στελέχη του Ε.Λ.Κ.Ε. και διαχειριστές ευρωπαϊκών έργων.

Ποιο είναι το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας 25ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, απασχολώντας περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» και αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ορισμένο ως ΕΣΕ για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ από το 1999, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα:

  • Πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας 2020, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για ειδικά θέματα και προώθηση αναζητήσεων συνεργατών από κοινοπραξίες του εξωτερικού.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την αναζήτηση της κατάλληλης προκήρυξης, τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, την προετοιμασία πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαχείριση ενός έργου, καθώς και διευκρινίσεις για νομικά και οικονομικά θέματα.
  • Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στον εντοπισμό του κατάλληλου ειδικού για θέματα που δεν άπτονται του αντικειμένου του.

Επιπλέον, υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών.

close menu