Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ οπτικές ίνες του δικτύου κβαντικών υποδομών του ΕΔΥΤΕ

Ο ΟΤΕ είναι ο ανάδοχος του έργου του ΕΔΥΤΕ για “Υπηρεσίες μίσθωσης συνδέσμων οπτικών ινών για την υλοποίηση του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI. To έργο, προϋπολογισμού 2,32 εκατ. ευρώ, αφορά σε υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών για τη δημιουργία του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI (κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες του έργου),

β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και

γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.232.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.800.000,00€ + ΦΠΑ (24%) 432.000,00€].

Φορέας χρηματοδότησης της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης είναι η ΕΔΥΤΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (GA 101091504 και Κωδ. ΣΑΕ 063/2). Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2024 έως και 2027 του Φορέα με τις σχετικές πιστώσεις.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «HELLASQCI – Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece», η οποία έχει ενταχθεί στο Call: DIGITAL-2021-QCI-01 κατά 50% και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΕ 063/2 με βάση την από 22/09/2023 και αριθμ. πρωτ. 85165 και με ΑΔΑ: Ρ0Ι6Η-ΟΑ4 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

close menu