Έργα - Διαγωνισμοί

Στο σχήμα SingularLogic-InDigital η αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) μετά από ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ανέθεσε το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», συνολικού τιμήματος 5.769.185 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), στην ένωση εταιρειών SingularLogic και InDigital, με ποσοστά συμμετοχής 50,5% και 49,5% αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΜΤΠΥ, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους δικαιούχους του και να απονέμονται έγκαιρα και έγκυρα τα μερίσματα.

Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των φακέλων Μητρώου εργαζομένων, όπου πρόκειται να ψηφιοποιηθούν περισσότερες από 40 εκ. σελίδες, την αναβάθμιση στα υπάρχοντα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα του ΜΤΠΥ, όπως ενδεικτικά το Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων, το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων και Αποφάσεων, Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας, Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών, Δάνεια προς Μετόχους, Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική Δημοσίου κ.ά..

Όλα τα συστήματα θα διασυνδέονται και θα διαλειτουργούν με άλλα συστήματα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή μερίσματος.

Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθούν εφαρμογές οι οποίες θα επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα μέσω κινητών συσκευών, σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, καθώς και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης, για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων, την υποβολή αιτήσεων, την παρακολούθηση υποθέσεων κ.ά.. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο του ιστορικού αρχείου και εφαρμογές ανάδειξής του, ενώ για τη φιλοξενία του ψηφιακού υλικού στις υποδομές του G-Cloud θα γίνει προμήθεια σχετικών συστημάτων και εξοπλισμού. Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών του φορέα, τεχνική υποστήριξη και δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης αλλά και των πολιτών.

Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ και η ψηφιοποίηση του αρχείου του θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, μέσω της μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων φορέων και πολιτών και της απομακρυσμένης πρόσβασης στα στοιχεία. Παράλληλα, θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η πλήρως ψηφιακή απονομή των μερισμάτων.

H τεχνογνωσία, η εμπειρία και η εξειδίκευση που διαθέτει τόσο η SingularLogic, μέλος του ομίλου Space Hellas, όσο και η InDigital, συνθέτουν ένα ασφαλές πλαίσιο για την επιτυχή υλοποίηση του πολυδιάστατου αυτού έργου και την επίτευξη των στόχων τoυ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

close menu