Τεχνολογίες

Στο δρόμο προς τη θέσπιση εθνικών πρωτοβουλιών για το Νέφος Ανοικτής Επιστήμης

NI4OS-Europe | National Initiatives for Open Science in Europe

Με στόχο τη διασφάλιση της συμμετοχής 15 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Νέφος για την Ανοικτή Επιστήμη – EOSC, το έργο NI4OS-Europe στηρίζει με τις δράσεις του τη δημιουργία και την ενίσχυση εθνικών πρωτοβουλιών για την Ανοικτή Επιστήμη (National Open Science Cloud Initiatives – NOSCI) στην Αλβανία, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία. Τα NOSCI είναι οικοσυστήματα αποτελούμενα από εθνικούς οργανισμούς με εξέχοντα ρόλο και ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργιών σε εθνικό επίπεδο με στόχο να διαμορφώσουν και να βελτιστοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προκλήσεων του τομέα της Ανοιχτής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένου του ΕOSC.  Το 2021 αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την Ανοικτή Επιστήμη στην περιοχή της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με όλους τους εταίρους του NI4OS-Europe να εργάζονται εντατικά για τη δημιουργία NOSCI.

Tο NI4OS-Europe, βασικός πυλώνας του EOSC, συμβάλλει στην οικοδόμηση των NOSCI με την κινητοποίηση φορέων και δικτύων στην ΝΑ Ευρώπη μέσα από συντονισμένες εθνικές και περιφερειακές δράσεις, καθώς και με τη δημιουργία πρακτικών οδηγών. Η διοργάνωση συναντήσεων με τοπικούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, η διερεύνηση πολιτικών και θεμάτων διακυβέρνησης στον τομέα της Ανοικτής Επιστήμης και η διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων, είναι μερικές από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα για τη δημιουργία των NOSCI.

Επιπλέον, το ΝΙ4OS-Europe παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και βιώσιμα μοντέλα οργάνωσης & διακυβέρνησης για τη δημιουργία και τη λειτουργία των NOSCI στη ΝΑ Ευρώπη, έχοντας ήδη εκδώσει έναν πλήρη, ευέλικτο οδηγό («Blueprint») που μπορεί να προσαρμοστεί ανά χώρα. O οδηγός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία (ή θέσπιση) εθνικών πρωτοβουλιών με διαφορετικά μοντέλα εγκαθίδρυσης (ή δημιουργίας) και διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας, καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου τους. Δύο υποστηρικτικά έγγραφα που περιγράφουν τις ροές εργασίας και σχετικούς δείκτες ελέγχου κατά τη  δημιουργία ενός NOSCI, συμπληρώνουν τον οδηγό, διευκολύνοντας τη διαδικασία.

Τα NOSCI είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη, ως αναπόσπαστα μέρη της ομοσπονδίας EOSC (EOSC Association). Μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμα για την προετοιμασία σε εθνικό επίπεδο όλων των ενδιαφερομένων φορέων, κατά τη μετάβαση στο EOSC.

Το έργο NI4OS-Europe συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία.

close menu