Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Uni Systems – Adacom το έργο ασφάλειας δεδομένων στα Δικαστήρια

Η ένωση εταιρειών «Uni Systems – Adacom» αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΟΣΔΔΥ ΔΔ). Το έργο, συνολικής αξίας 1,4 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντικείμενο του Έργου
Το έργο αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία δεδομένων στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ, το οποίο περιλαμβάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια όλης της χώρας. Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί σχέδιο ασφάλειας για το πληροφοριακό σύστημα ΟΣΔΔΥ ΔΔ, θα παρέχονται υπηρεσίες SoC-as-a-service για δύο έτη και θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη από την οριστική παραλαβή του υλικού και λογισμικού.

Φάσεις του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: Διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
Αποτροπή Ειδικών Τύπων Κυβερνοεπιθέσεων: Ενίσχυση της προστασίας απέναντι σε συγκεκριμένες κυβερνοαπειλές.
Διαλειτουργικότητα: Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των διάφορων συστημάτων.
Εκπαίδευση και Τεκμηρίωση: Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία τεκμηρίωσης για τους χρήστες.
Αναφορές, Συμβουλευτική και Υποστήριξη: Προσφορά συνεχούς υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στόχοι και Προοπτικές

Η υλοποίηση αυτού του έργου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια των δικαστικών δεδομένων, παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και διαλειτουργικότητας για τα συστήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Η Uni Systems – Adacom με αυτή τη συνεργασία, θα συμβάλει στην ψηφιακή αναβάθμιση και την αποτελεσματική διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων στη χώρα, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις για ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων.

close menu