Έργα - Διαγωνισμοί

Στην Netcompany-Intrasoft διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εύρυθμη, αδιάλειπτη λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Στην Netcompany – Intrasoft κατακύρωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον διαγωνισμό με αντικείμενο «ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα :Υπηρεσίες λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης κλπ», σύμφωνα με πληροφορίες.

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 544.360 ευρώ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα που κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

–  Υπηρεσίες λειτουργίας συστήματος (επίβλεψη λειτουργίας των εγκαταστάσεων λογισμικού Oracle, διερεύνηση προβλημάτων και αστοχιών, εργασίες αναβάθμισης λογισμικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εξέλιξης, λογισμικού υποδομών κλπ).

–   Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για την επέκταση και την προσαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα σε νέες επιχειρησιακές ανάγκες.

–   Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης συστήματος καθώς και υπηρεσίες δημοσιότητας

close menu