Πληροφορική

Στην κοινοπραξία Cosmos Business Systems-Dataverse ο διαγωνισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Η κοινοπραξία των εταιρειών Cosmos Business Systems-Dataverse ήταν ο ανάδοχος του διαγωνισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την υλοποίηση του υπο-έργου της πράξης «Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x», με χρηματική προσφορά ύψους 545.000 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, αλλά και της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Στόχος είναι η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής της, ώστε σε πρώτο στάδιο να  καλυφθούν οι ανάγκες για ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια και σε δεύτερο στάδιο, να είναι δυνατή η πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη παροχή υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής, θα  πρέπει να διατηρεί πληροφορίες και να υποστηρίζει, σε επίπεδο λειτουργικότητας και χρήσης ροών εργασίας, τουλάχιστον 10.000 πιστοποιημένους χρήστες

close menu