Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Γνώμων Πληροφορικής το Πληροφοριακό Σύστημα του νέου “Εξοικονομώ” για 1,6 εκ. ευρώ

Η Γνώμων Πληροφορικής είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το έργο “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτούμενου Προγράμματος Εξοικονομώ 2023” και “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για ανέργους”.

Το έργο, προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ αφορά στην υλοποίηση νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα υποστηρίζεται η ροή εργασιών και η διαχείριση του επιδοτούμενου – συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους». Θα αποτελέσει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το βασικό εργαλείο τόσο για τους ωφελούμενους – συμμετέχοντες χρήστες στο πρόγραμμα αυτό, όσο και από τους λοιπούς εμπλεκόμενους για την παρακολούθηση και διαχείριση τους (Αναθέτουσα Αρχή, Φορέας Υλοποίησης, αρχές ελέγχου, κλπ). Στο υπό ανάπτυξη σύστημα θα μεταφερθούν όλα τα υπάρχοντα δεδομένα των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να μπορεί να γίνεται συνολική διαχείριση, έλεγχος και αξιολόγηση δεδομένων.

Επιπλέον, θα ληφθεί μέριμνα το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να παρέχει εξελιγμένες υπηρεσίες Business Intelligence (στατιστικές αναλύσεις χρήσης με ανάλυση κριτηρίων) που θα προσφέρουν την αναγκαία πληροφόρηση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, καθώς και διαχείρισης επιχειρησιακών κανόνων και δυνατοτήτων οικονομικής παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριμένων αιτήσεων

close menu