Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Cosmos Business Systems το έργο για WiFi στα νοσοκομεία

Η Cosmos Business Systems είναι ο ανάδοχος του έργου του ΕΔΥΤΕ “προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε νοσοκομειακές μονάδες και στοχευμένη αναβάθμιση τοπικών δικτύων Νοσοκομειακών Μονάδων”.

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού (υλικού, λογισμικού και αδειών) WiFi και μεταγωγέων πρόσβασης σε νοσοκομειακές μονάδες. Πιο αναλυτικά:

  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δικτύων Wi-Fi που θα περιλαμβάνουν Wireless Access Points (WAPs) και Wireless Controllers (WConts), στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
  • Την κατασκευή οριζόντιας δομημένης καλωδίωσης για τη διασύνδεση των WAPs με το τοπικό δίκτυο του νοσοκομείου.
  • Την προμήθεια μεταγωγέων πρόσβασης για το τοπικό δίκτυο του νοσοκομείου. Την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, μελέτη εφαρμογής, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πολυετή συντήρηση.

Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού για διάστημα 5 ετών. Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Το έργο κατοχυρώθηκε έναντι 2,1 εκατ. ευρώ

close menu