Ενέργεια

Στην αγορά ενέργειας εισέρχεται ο ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, μοναδικός μέτοχος της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκατ. ευρώ είναι η Opap investment Limited, θυγατρική του ΟΠΑΠ

Στην αγορά ενέργειας εισέρχεται ο ΟΠΑΠ, ιδρύοντας εταιρεία με την επωνυμία eco, που θα συμμετέχει στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, αλλά και θα συνάπτει συμβάσεις αγοράς ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της μητρικής όσο και του δικτύου των πρακτόρων της.

Σύμφωνα με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, μοναδικός μέτοχος της εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 εκατ. ευρώ είναι η Opap investment Limited, θυγατρική του ΟΠΑΠ.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

  1. Η σύναψη για ίδιο λογαριασμό συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με φυσική παράδοση ή ως συμβάσεις επί διαφορών) με τρίτους αντισυμβαλλόμενους με σκοπό την αντιστάθμιση και διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της εταιρείας, των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ εν γένει, καθώς και προς ενίσχυση του δικτύου των πρακτόρων αυτού.
  2. Η συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς επόμενης ημέρας, της ενδοημερήσιας αγοράς, της αγοράς εξισορρόπησης και των αγορών παραγώγων.
  3. Η παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την επένδυση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους και τον περιορισμό των επενδυτικών τους κινδύνων.
  4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την κεφαλαιακή τους δομή και θέματα που σχετίζονται με εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς εν γένει.
  5. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των παρακάτω: i. Τη σύναψη ενοχικών συμβάσεων κάθε είδους, ii. τη μίσθωση ή την αγορά ακινήτων για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας της, iii. την παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία ή στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και την παροχή εμπράγματων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων επί αυτών, iv. τη χορήγηση και λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων και πάσης φύσεως ενοχικών και εμπράγματων ασφαλειών, v. την έκδοση ομολογιακών δανείων, vi. την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία για τη διεξαγωγή όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μέλος του Ομίλου ή μη) ή ένωση προσώπων ή οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που υφίσταται ή θα συσταθεί μελλοντικά, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, vii. κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη ή σκόπιμη για την επιδίωξη και την επίτευξη του σκοπού της.

TAGS:

close menu