Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Adacom η ασφάλεια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Η Adacom υπέγραψε σύμβαση με την Κοινωνία της Πληροφορίας, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Επόπτης Ασφάλειας και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) του Δικτύου Δημόσιου Τομέα – Σύζευξις II». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 1,6 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • την «από-άκρη-σε-άκρη» διαμόρφωση και εφαρμογή μιας πολιτικής ασφάλειας για το υπό υλοποίηση δίκτυο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα «Σύζευξις II», σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές,- το συνεχή έλεγχο της ασφάλειας του συνόλου των αγαθών του δικτύου αυτού,
  • την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και του φορέα λειτουργίας του Σύζευξις, στη διαχείριση και στον έλεγχο της ασφάλειας του παραπάνω δικτύου,
  • τη διάθεση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα προσφερθεί ως υπηρεσία στην Αναθέτουσα Αρχή και μέσω αυτού θα καταστούν δυνατά η διαχείριση και ο έλεγχος της ασφάλειας του Σύζευξις II
close menu