Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην 01 Solutions Hellas η υποστήριξη Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών

Η 01 Solutions Hellas υπέγραψε σύμβαση με το υπουργείο Εσωτερικών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για 12 μήνες», το οποίο κατακυρώθηκε μετά από διαγωνισμό. Στο πλαίσιο του έργου θα παρέχονται υπηρεσίες τόσο για την καλή λειτουργία των εφαρμογών, όσο και για την υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών.

Επιπλέον όπου θα προκύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες για βελτιώσεις και τροποποιήσεις στις εφαρμογές του συστήματος, θα καλύπτονται από την  εξελικτική συντήρηση.

Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) είναι το πληροφοριακό σύστημα κεντρικής διαχείρισης του προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου στις δημόσιες υπηρεσίες, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, το οποίο εξελίσσεται και ενημερώνεται συνεχώς, στοχεύοντας στην παροχή των απαραίτητων δεδομένων και
εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η συνολική συμβατική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 111.595 ευρώ.

Επιχειρήσεις

close menu