Υποδομές

Στη Vodafone η υποδομή οπτικών ινών του ΕΔΥΤΕ έναντι 2,19 εκατ. ευρώ

Η Vodafone είναι ο ανάδοχος του έργου “Υπηρεσίες αρχικοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών στην διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης για τουλάχιστον 15 έτη και συντήρησης για ίσο χρονικό διάστημα των συνδέσμων οπτικών ινών» στο πλαίσιο του έργου «Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών της ΕΔΥΤΕ», έναντι 2,19 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

α) τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών για τη δημιουργία του επίγειου οπτικού δικτύου του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI (κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες του έργου),

β) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και

γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών ως και των υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη.

close menu