Τηλεπικοινωνίες

Space Hellas και ΕΕΤΤ υπέγραψαν σύμβαση για το έργο “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος”, αξίας 2,6 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) υπέγραψε Σύμβαση για την Πράξη «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων», η οποία εισέρχεται στη φάση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της. Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Το τίμημα της σύμβασης (επιλέξιμη δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα εννέα ευρωλεπτών (2.012.673,39€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με Ανάδοχο την εταιρεία «SPACE HELLAS».

Το συγκεκριμένο έργο θα υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της, ως Εθνική Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με σύγχρονες και καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία λογισμικού, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες τήρησης/διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΜΡ), τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Με το ΣΔΦ, η ΕΕΤΤ επιδιώκει:

 • Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και ομάδων χρηστών/καταναλωτών, που βασίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα στη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, όσο και τεχνολογικού εξοπλισμού.
 • Επιτάχυνση της πραγματοποίησης επενδύσεων και της ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Το νέο ΣΔΦ θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

α) Εφαρμογές λογισμικού για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αιτημάτων για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τη διαχείριση κατανομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και διαυλοποιήσεων, τη διαχείριση θέσεων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, τη διαχείριση τεχνικού εξοπλισμού αναφοράς, την παραγωγή αναφορών και τυποποιημένων εντύπων, τη διαχείριση τελών ραδιοσυχνοτήτων.

β) Εργαλεία λογισμικού για τη διενέργεια των τεχνικών μελετών ραδιοκάλυψης/παρεμβολών που απαιτούνται από τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και την κείμενη εθνική νομοθεσία για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος και την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών των αδειοδοτημένων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες.

γ) Πρόσθετες/Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη μετάπτωση (μεταφορά) δεδομένων από την υφιστάμενη σχετική υλικοτεχνική υποδομή στο ΣΔΦ καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕΤΤ.

δ) Εγγύηση, Συντήρηση και Υποστήριξη (δύο ετών) για τον εξοπλισμό και το λογισμικό.

Ειδικότερα, με τη χρήση του ΣΔΦ, η ΕΕΤΤ αποσκοπεί ιδίως σε:

 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε ενδιαφερόμενους, μέσω Διαδικτύου και μέσω φιλικού για τον χρήστη περιβάλλοντος.
 • Αυτοματοποιημένη καταχώρηση αιτημάτων και ανάθεση σε υπεύθυνο εξυπηρέτησης.
 • Αυτοματοποιημένο έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων των αιτημάτων.
 • Αυτοματοποιημένη καταχώρηση των διοικητικών/τεχνικών στοιχείων στο ΕΜΡ.
 • Διενέργεια τεχνικών μελετών συντονισμού δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του φάσματος καθώς και η αποφυγή παρεμβολών.
 • Αυτοματοποιημένη έκδοση των εντύπων και διοικητικών πράξεων χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
 • Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την πορεία και έκβαση του αιτήματός του, διαβίβαση της απάντησης της ΕΕΤΤ αυτόματα, με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Ανάπτυξη διεπαφών για την αδιάλειπτη επικοινωνία με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕΤΤ, όπως το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ).

Η χρήση του ΣΔΦ από την ΕΕΤΤ:

 • Επιταχύνει την ανταπόκρισή της στα αιτήματα των συναλλασσόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, διευκολύνει τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, τη διακίνηση μεγάλου όγκου εντύπων, αλλά και τον συγχρονισμό των διαδικασιών που σχετίζονται με έντυπα και υπογραφές, ενώ μειώνει αποτελεσματικά τον όγκο των προς καταχώρηση δεδομένων.
 • Αυξάνει αποφασιστικά τις δυνατότητες εξέτασης και διεκπεραίωσης ενός ευρέος φάσματος αιτημάτων καθώς διαθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για μελέτες εναρμόνισης νέων διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών (όπως π.χ. οι υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και οι κινητές υπηρεσίες νέας γενιάς), μέσω κατάλληλων τεχνικών εργαλείων. Η ανανέωση των βάσεων δεδομένων και η ταχύτερη και απρόσκοπτη απόκριση του συστήματος συντελούν, σε σημαντικό βαθμό, στην επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των αιτημάτων.
 • Διευκολύνει και στηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι βασίζονται στη χρήση του φάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων τους, την υλοποίηση επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
 • Η αποδοτική χρήση του φάσματος συνεισφέρει έμμεσα, μέσω των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην υγιή ανταγωνιστικότητα του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η υλοποίηση του ΣΔΦ συμβάλλει στην επίτευξη ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και της εθνικής οικονομίας καθώς υποστηρίζει διοικητικά τη γεωγραφική επέκταση και τεχνικο-οικονομική αξιοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (Next Generation Access-NGA networks), συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G, για την παροχή καινοτόμων και οικονομικά προσιτών ευρυζωνικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες απαιτήσεις του σύγχρονου πολίτη/καταναλωτή.

Επομένως, η υλοποίηση του ΣΔΦ από την ΕΕΤΤ, αναμένεται να ενισχύσει την αδήριτη ανάγκη διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, και δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών κλάδων που βασίζονται στις ΤΠΕ, μέσω της επέκτασης της ψηφιακής οικονομίας, ενώ παράλληλα αυξάνει τα ανταποδοτικά οφέλη για το ελληνικό δημόσιο.

Περισσότερες πληροφορίες, για τη συνολική Πράξη ΣΔΦ, παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/SDF/index.html

close menu