Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έθεσε, σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, από χθες 13 Ιουλίου, την Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει, καταθέτοντας προτάσεις για την όποια βελτίωση των προβλέψεών της.

Σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο opengov.gr, είναι να αποτελεί ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση στην Ελλάδα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την περίοδο 2022-2030, σε συνδυασμό με παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας. Βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της νέας Διακήρυξης του Πόρτο, καθώς και με τους πρωταρχικούς στόχους που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας, οι οποίοι συνδέονται και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι:

η ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας,
η ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού,
η ενίσχυση της ετοιμότητας και προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού για ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και
η ευρύτερη βελτίωση των δεδομένων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.
H Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης διαρθρώνεται σε 4 στρατηγικούς άξονες:

Στρατηγικός Άξονας 1: Ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας.
Στρατηγικός Άξονας 2: Ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.
Στρατηγικός Άξονας 3: Ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας και ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του.
Στρατηγικός Άξονας 4: Αγορά Εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Στρατηγική αναπτύχθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και με τη βοήθεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέτρα και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το ΕΣΠΑ 2021-2027 και οι εθνικοί πόροι.

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης θα παραμείνει αναρτημένη και ανοικτή έως τις 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, προκειμένου κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος, φορέας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετέχει, καταθέτοντας σχόλια και προτάσεις.

close menu