Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Q&R: Συμμετοχή σε έργο πληροφορικής για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Στην Ένωση, η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 10%. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 47.961.984,36 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Συμφωνία-Πλαίσιο του Τμήματος 5 για το Έργο «Ψηφιοποίησης αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο» σύναψε με το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο η ένωση εταιρειών «Vodafone Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. – Cosmos Computers A.E.B.E. – Quality & Reliability A.E. – Γεωανάλυση Α.Ε.».

Στην Ένωση, η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 10%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 47.961.984,36 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο Συμφωνίας-Πλαίσιο

Αντικείμενο του τμήματος 5 του έργου, αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων όσο και την καταχώριση βασικών δεδομένων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. «Αλφαβητικά ευρετήρια»
 2. «Βιβλία µεταγραφών» (µερίδων)
 3. «Αρχεία τίτλων µεταγραφών»
 4. «Βιβλία υποθηκών»
 5.  «Αρχεία υποθηκών»
 6. «Βιβλία κατασχέσεων»
 7. «Αρχεία κατασχέσεων»
 8. «Βιβλία διεκδικήσεων»
 9. «Αρχεία διεκδικήσεων»
 10. «Βιβλία εκθέσεων»
 11. «Βιβλία Ενεχύρων»
 12. «Αρχεία Ενεχύρων»

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία των Υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ για το Τμήμα 5 που ανέλαβε η Ένωση, περιλαμβάνονται οι γεωγραφικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας. Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν και περιλαμβάνοντα στις ανωτέρω περιοχές, ανέρχεται περίπου σε 152.270.000 σελίδες μεγεθών Α4/Α3/Α0 που αντιστοιχούν σε 9.356.785 Δικαιώματα.

Σκοπός του έργου

Ο γενικός σκοπός της Συµφωνίας Πλαισίου συνίσταται στον σχεδιασμό, τη σύσταση τις δοκιμές στη θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός νέου κεντρικού ψηφιακού αρχείου που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα έγχαρτα αρχεία που βρίσκονται στα κτηματολογικά γραφεία του ΕΚ και τα υποθηκοφυλακεία που παλαιότερα εποπτεύονταν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Θα συνδεθεί µε το ΣΠΕΚ του Κτηματολογίου σε λειτουργία του ΕΚ και θα υποστηρίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚ ενώ θα διασφαλίζει ότι όλα τα καθορισμένα έγγραφα μεταφέρονται µε ασφάλεια από το παρόν µη αυτόματο έγχαρτο αρχείο στο ψηφιακό αρχείο.

Μετά την υλοποίηση του Έργου, δεν θα είναι απαραίτητες οι χρονοβόρες αναζητήσεις έγχαρτων τίτλων στα τοπικά γραφεία. Αντιθέτως, η ψηφιακή έκδοση θα ανακτάται από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων / σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης που θα τεθεί σε λειτουργία και θα διαχειρίζεται το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 34 μήνες.

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στη δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

close menu