Τηλεπικοινωνίες

Πρόταση του BEREC για κανονιστικό πλαίσιο στις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Σε δύο παράλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις 2 Ιουνίου 2020 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act-DSA), καθώς και της λήψης μέτρων επιβολής για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των αγορών (the New Competition Tool-NCT).

Σε απάντηση στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) συνιστά τη θέσπιση ειδικού εκ των προτέρων κανονιστικού πλαισίου για τις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Το BEREC αναγνωρίζει τα οφέλη που αποφέρουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες στη σύγχρονη οικονομία. Δημιούργησαν και επέτρεψαν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση και να επεκτείνονται σε νέες αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διευκολύνουν  την πρόσβαση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των τελικών χρηστών σε αγαθά, υπηρεσίες και πληροφορίες, και παρέχουν ένα ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας μειώνοντας το κόστος συναλλαγών, αναζήτησης και διανομής.

Ωστόσο, το BEREC αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ισχύ ορισμένων μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και τον έλεγχο που ασκούν επάνω σε μια γενική ποικιλία αγαθών, υπηρεσιών, δεδομένων και πληροφοριών, για αυτό και συνιστά να υιοθετηθεί ένα ειδικό εκ των προτέρων κανονιστικό πλαίσιο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια τέτοια εκ των προτέρων παρέμβαση δεν  στοχεύει στη ρυθμιστική εποπτεία όλων των διαδικτυακών πλατφορμών, ούτε του Διαδικτύου στο σύνολό του, αλλά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων ανησυχιών που δημιουργούνται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ανταγωνισμός και η καινοτομία ενθαρρύνονται, ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των τελικών χρηστών και ότι το ψηφιακό περιβάλλον είναι ανοιχτό και ανταγωνιστικό, προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων.

Το BEREC και τα μέλη του έχουν ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή εκ των προτέρων ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών, την τόνωση της καινοτομίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, αποφέροντας εν τέλει μεγάλα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, το BEREC θεωρεί ότι η τεχνογνωσία του μπορεί να είναι πολύτιμη στον σχεδιασμό μιας τέτοιας μορφής παρέμβασης. Επιπλέον, το πλαίσιο συνεργασίας του μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργικό μοντέλο αναφοράς, καθώς το BEREC και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) των κρατών μελών είναι σε θέση να αναλάβουν αποτελεσματικά ενεργούς ρόλους στον καθορισμό και την εφαρμογή αυτού του αποκλειστικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

close menu