Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Προσωρινή συμφωνία για την Ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τα βασικά στοιχεία πρότασης νομικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Το κεντρικό καινοτόμο στοιχείο αυτού του πλαισίου είναι ένα προσωπικό ψηφιακό πορτοφόλι με τη μορφή ασφαλούς και εύχρηστης εφαρμογής για φορητές συσκευές. Η εφαρμογή αυτή θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές επιγραμμικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ θα επιφέρει επανάσταση στην ψηφιακή ταυτοποίηση, παρέχοντας στους Ευρωπαίους τον έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων, με την άνεση που προσφέρουν οι εφαρμογές για φορητές συσκευές. Οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες και να παρέχουν διαπιστευτήρια ταυτότητας έχοντας τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Επιτροπή επενδύει ήδη 46 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» σε τέσσερα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας, για να δοκιμάσει το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ σε μια σειρά περιπτώσεων καθημερινής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της άδειας οδήγησης για φορητές συσκευές, της ηλεκτρονικής υγείας, των πληρωμών και των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων. Τα πιλοτικά έργα δρομολογήθηκαν την 1η Απριλίου 2023 και θα συμβάλουν στην ενίσχυση των τεχνικών προδιαγραφών του πορτοφολιού.

Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα είναι έτοιμα να παράσχουν το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον κανονισμό, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη σχετικά με μια εργαλειοθήκη τεχνικών πτυχών για τη δημιουργία της πρωτότυπης εφαρμογής του ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας. Η πρώτη έκδοση της εργαλειοθήκης δημοσιεύτηκε στο GitHub τον Φεβρουάριο του 2023 και θα συνεχίσει να επικαιροποιείται. Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές της εργαλειοθήκης θα καταστούν υποχρεωτικές μόλις ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία σχετικά με το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα.

Επόμενα βήματα

Απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές εργασίες για την ολοκλήρωση του νομικού κειμένου σύμφωνα με την προσωρινή πολιτική συμφωνία. Στη συνέχεια, το κείμενο θα υπόκειται σε επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.Μόλις εγκριθεί, το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία 2030 καθορίζει τη φιλοδοξία της Ευρώπης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως το 2030. Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ στηρίζει την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας. Ειδικότερα, έως το 2030, όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα διαδικτυακά μητρώα υγείας τους και όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή ηλεκτρονική ταυτότητα με ενισχυμένα χαρακτηριστικά προστασίας της ιδιωτικότητας.

Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ βασίζεται στο υφιστάμενο διασυνοριακό νομικό πλαίσιο για αξιόπιστες ψηφιακές ταυτότητες, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (κανονισμός eIDAS). Ο κανονισμός εγκρίθηκε το 2014 και παρέχει τη βάση για διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, επαλήθευση της ταυτότητας και πιστοποίηση ιστότοπων εντός της ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο, επί του οποίου οι συννομοθέτες κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία, θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και θα επεκτείνει τα οφέλη της ασφαλούς και εύχρηστης ψηφιακής ταυτότητας στον ιδιωτικό τομέα και για χρήση από φορητές συσκευές.

close menu