Τεχνολογίες

Προμήθεια πρόσθετου δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών οπτικών ινών στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος»

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει την προμήθεια πρόσθετου δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών οπτικών ινών στο πλαίσιο της Πράξης «Ήφαιστος», για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

Κατόπιν ανάλυσης των αιτημάτων των ωφελούμενων ιδρυμάτων της χώρας, προέκυψε η ανάγκη αναβάθμισης με στόχο να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών και ακαδημαϊκών τους δραστηριοτήτων σε μακροχρόνιο ορίζοντα καθώς και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των χρηστών τους.

Σαν αποτέλεσμα, εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, θα ωφεληθούν έχοντας πρόσβαση στο δίκτυο της ΕΔΥΤΕ σε υψηλότερες ταχύτητες, συγκριτικά με αυτές που είχαν προηγουμένως.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της Πράξης «Ήφαιστος», θα έχουν εγκατασταθεί στα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας περισσότεροι από 2.800 μεταγωγείς Ethernet και περισσότεροι από 80 δρομολογητές τελευταίας γενιάς. Επιπλέον, θα έχει κατασκευαστεί εντός των ιδρυμάτων μικροτάφρος συνολικού μήκους μεγαλύτερου των 20 χιλιομέτρων και θα έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 950 ενδοκτηριακές και διακτηριακές καλωδιώσεις οπτικών ινών συνολικού μήκους μεγαλύτερου από 180 χιλιόμετρα.

Με την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών οπτικών ινών θα διευκολυνθούν οι εργασίες των φοιτητών, των ερευνητών και του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των ιδρυμάτων. Τέλος, θα ενισχυθεί η δυνατότητα της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για προηγμένη επιστημονική έρευνα, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Η Πράξη υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους.

close menu