Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Προκήρυξη προγράμματος “Ψηφιακή Μέριμνα” από την ΚτΠ Α.Ε.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, προκηρύσσει το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα», το οποίο ενισχύει:

Οικογένειες συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας με εξαρτώμενα τέκνα ή τέκνα υπό επιτροπεία, που είναι μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές επιλέξιμων εκπαιδευτικών δομών και βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων, παρέχοντας επιταγές (voucher) συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας (200,00€), που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Στόχος του Προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υ.ΠΑΙ.Θ, με δυνατότητα μεταφοράς στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την κάλυψη των επιταγών (vouchers) ανέρχεται στο ύψος των εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύριων ευρώ (129.000.000,00€).

Στο Παράρτημα Ι της παρούσης, καταγράφονται αναλυτικά:

  • οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών δικαιούχων των επιταγών (vouchers) καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν, οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του επιλέξιμου επιχορηγούμενου εξοπλισμού,
  • οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών
  • προμηθευτών του επιχορηγούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος που τους αφορούν,
  • καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (www.digital-access.gov.gr) καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο.: 210 7000250.

close menu