Χρηματοδοτήσεις

Προδημοσιεύτηκε η δράση «Στήριξη δομών μεταφοράς τεχνολογίας 2021-2027»

Αντικείμενο της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας

Προδημοσιεύθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η  Δράση «Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027», η οποία θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχεδιάστηκε σε συνέχεια της πρόσφατης υλοποίησης των Δράσεων «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» και «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 25.000.000€

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η Δράση «Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027», θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, και σχεδιάστηκε σε συνέχεια της πρόσφατης υλοποίησης των Δράσεων «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα» και «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Με την ολοκλήρωση των δύο προηγούμενων δράσεων έχει δημιουργηθεί μία σημαντική δυναμική και προοπτική ανάπτυξης στο χώρο της Μεταφοράς Τεχνολογίας η οποία έχει ενισχυθεί από παράλληλες πρωτοβουλίες, όπως η ψήφιση του νόμου για τους τεχνοβλαστούς (ν.4864/2021), η ψήφιση του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ν.4957/2022), η υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μεταφορά τεχνολογίας κλπ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της Δράσης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με ενσωμάτωσή τους σε εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας, προκείμενου να συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και τη βελτίωση των εθνικών δεικτών καινοτομίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

– Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και Ερευνητικούς Φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης. – Ερευνητικοί Φορείς του Άρθρου 13Α του ν.4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β, μεμονωμένοι ή σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους Ερευνητικούς Φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Φορέων στην παρούσα πρόσκληση, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν στις προηγούμενες προσκλήσεις της περιόδου 2014-2020 ή όχι, είναι: α) Η ύπαρξη Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας η οποία, ανεξάρτητα από την εμπειρία της, θα πρέπει να λειτουργεί με βάση εγκεκριμένες από το Φορέα Πολιτικές και Διαδικασίες λειτουργίας. β) Η υιοθέτηση από τον Φορέα των απαραίτητων Πολιτικών που θα ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας διαχειρίζεται τα θέματα αξιοποίησης της έρευνας/μεταφοράς τεχνολογίας. Οι Πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιγράφονται σε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα είτε δημοσιευμένο σε ΦΕΚ είτε εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο του Φορέα. γ) Η συμμετοχή του Φορέα σε «Δίκτυο» το οποίο θα αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη. Κάθε δίκτυο θα συντονίζεται από έναν Φορέα ο οποίος συμμετείχε είτε ως «συντονιστής» είτε ως «ώριμος φορέας» στη Δράση «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας – Άξονας Β», που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς οι φορείς αυτοί διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας την οποία μπορούν να μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου. δ) Η υποβολή από το Φορέα Σχεδίου Λειτουργίας της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, για το διάστημα χρηματοδότησης από την συγκεκριμένη Πρόσκληση, όπου θα προβλέπονται η στελέχωση και οι πόροι που θα χρειαστεί η Μονάδα για το διάστημα υλοποίησης, οι δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα υλοποιήσει η Μονάδα/Γραφείο και θα αποτυπώνονται οι δείκτες που αφορούν στη λειτουργία της Μονάδας/Γραφείου, όπως θα ορίζονται στην Πρόσκληση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 25.000.000€ – Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης και επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, δηλαδή η 9 η Απριλίου 2024. Η χρηματοδότηση θα καλύψει τρεις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, που έχει μια Μονάδα/Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και συγκεκριμένα: Α. Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας (αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας, δαπάνες ανάπτυξης proof-of-concept κλπ.). Β. Στελέχωση & Οργάνωση των Μονάδων/Γραφείων και των πιθανών Συνεργατικών Δικτύων Μεταφοράς Τεχνολογίας (αμοιβές προσωπικού, συμβουλευτικές/νομικές υπηρεσίες, λογισμικό/συνδρομές, εξοπλισμός γραφείου, δαπάνες δικτύωσης, δαπάνες προβολής κλπ.). Γ. Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (αμοιβές προς τρίτους, έξοδα φιλοξενίας, δαπάνες εκπαίδευσης κλπ.). Δίνεται η δυνατότητα στους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος να δημοσιεύουν Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλους τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» «2021-2027» από την ημερομηνία Προδημοσίευσης της Πρόσκλησης. Για την επιλογή έκτακτου προσωπικού εφαρμόζεται η με α.π. 114947/2022 (Β’ 6132) ισχύουσα ΥΑΕΚΕΔ , όπου στο οικείο άρθρο 15 «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού», παρ. 7. α) ορίζει ότι : «…Η επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πράξης με οποιαδήποτε σχέση …., πραγματοποιείται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της ΣΛΕΕ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Ειδικά για τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και του προγράμματος με αναφορά στα επαγγελματικά προσόντα που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου». Επιπρόσθετα δύναται να ακολουθηθούν οι διαδικασίες επιλογής όπως ορίζει το Άρθρο 244 του ν.4957/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να συμπίπτει ή να είναι μικρότερη από τη διάρκεια της Πράξης και πάντως εντός του χρονοδιαγράμματος επιλεξιμότητας της Πράξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική. Η έναρξη της αξιολόγησης ξεκινά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Το ποσό χρηματοδότησης που θα λάβει ο κάθε φορέας θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα: – Μέγεθος του φορέα με βάση τον αριθμό των μελών ΔΕΠ (για τα Πανεπιστήμια) ή τον αριθμό των ερευνητών (για τα Ερευνητικά Κέντρα) – Τη διεξαγόμενη έρευνα (βάσει του αριθμού δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ/ ερευνητή και τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα) – Την ωριμότητα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (με βάση τη συμμετοχή του ή μη στον Άξονα Α ή στον Άξονα Β της προηγούμενης σχετικής πρόσκλησης και τον αριθμό προσωπικού της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας). Κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να υποβληθεί Σχέδιο Λειτουργίας της Μονάδας/Γραφείου ή του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο θα έχει τη μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου, και θα περιλαμβάνει: – Πρόβλεψη των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα αναπτύξει κάθε Φορέας ή/και το Δίκτυο για μία τετραετία – Τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης της οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων πόρων (π.χ. συμβούλων, παγίων, μετακινήσεων). – Προϋπολογισμό υλοποίησης του τετραετούς σχεδίου λειτουργίας της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας. – Τεκμηρίωση βιωσιμότητας της Μονάδας/Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για μία τετραετία μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αρχικά ο κάθε φορέας θα λάβει έως 85% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο θα αποδοθεί ύστερα από ενδιάμεση αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή, με βάση τους δείκτες που θα οριστούν στην Πρόσκληση και σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο ως άνω επιχειρηματικό σχέδιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Για σχόλια και παρατηρήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail προς: [email protected] με θέμα: «Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021- 2027» Σχόλια και Παρατηρήσεις. Η παρούσα ανακοίνωση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

close menu