Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027»  και της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs), για την επιλογή των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα, οι Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας συνέπραξαν και ανακοίνωσαν την από 28/07/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχετικών προτάσεων.

Στην ανωτέρω πρόσκληση οριζόταν ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων η Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 08:00 π.μ. και ημερομηνία και ώρα λήξης η Τρίτη 29η Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με την από 1η Σεπτεμβρίου 2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα μέσω του gov.gr, για την υποβολή προτάσεων για τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, στο  πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 – 2027».

Σε συνέχεια της κοινής σύμφωνης γνώμης των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας, λόγω α) του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής από τους δυνητικούς δικαιούχους και  β) των υπό διευκρίνιση ζητημάτων που εκκρεμούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφασίζεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs – EDIHs ) μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Συμπληρωματικά επισημαίνονται τα εξής:

Σύμφωνο Συνεργασίας: Τα ζητούμενα πεδία περιγραφής που πρέπει να αναφέρονται στο Σύμφωνο Συνεργασίας είναι τα εξής:

  1. Στρατηγικός Στόχος MoU,
  2. Σκοπός και αντικείμενο Κόμβου,
  3. Εκπροσώπηση,
  4. Διάρκεια,
  5. Εταίροι-Ρόλοι,
  6. Διοικητική Δομή (Σχήμα Διακυβέρνησης).

Όριο χαρακτήρων: Προς διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων και κατόπιν αιτημάτων αναφορικά με το όριο χαρακτήρων στις φόρμες της πλατφόρμας υποβολής, τροποποιούνται τα όρια χαρακτήρων ως εξής:

  1. Φόρμα Α.1. Συνοπτική Περιγραφή ΕΚΨΚ – Το όριο χαρακτήρων στο πεδίο κειμένου «Συνοπτική περιγραφή πρότασης» και «Summary proposal» αυξάνεται σε 6.000 χαρακτήρες ανά γλώσσα.
  2. Φόρμα Β. Scope (Κριτήρια Αξιολόγησης: Συνάφεια, Σ1-Σ3) – Το όριο χαρακτήρων αυξάνεται σε 20.000.
  3. Φόρμα C. EDIH composition and services provided (Κριτήρια Αξιολόγησης: Υλοποίηση, Y1-Y2) – Το όριο χαρακτήρων αυξάνεται σε 45.000.
  4. Φόρμα D. Expected Impact (Κριτήρια Αξιολόγησης: Επίπτωση-Αντίκτυπος, A1-A3) – Το όριο χαρακτήρων αυξάνεται σε 20.000.
close menu