Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Οι PwC-Reliable Management σύμβουλοι Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα

Η κοινοπραξία των εταιρειών RELIABLE MANAGEMENT CONSULTING SA – PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS AE είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ) για την αναζήτηση συμβούλου υποστήριξης ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα”.

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου αναμένεται να υποστηρίξουν την ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στη διαδικασία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ και την επίτευξη των στόχων αυτού.

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Σύμβουλο Υποστήριξης διακρίνονται σε πέντε βασικές ενότητες και συγκεκριμένα:

 • Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού και Παρακολούθησης
 • Υποστήριξη στην Αξιολόγηση, Ένταξη και Τροποποίηση Πράξεων
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων
 • Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων
 • Υποστήριξη της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ στην εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ)

Ειδικότερα ο σύμβουλος θα πρέπει να κάνει εκτίμηση και πρόταση διαχείρισης των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία υλοποίησής τους και να παρέχει υποστήριξη:

 • Στη διαδικασία παρακολούθησης της συνολικής πορείας εφαρμογής των έργων της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ και στις διαδικασίες κλεισίματος του ΕΠ ΜΔΤ, ως προς αυτά τα έργα.
 • Στις προβλέψεις προσκλήσεων, εντάξεων, συμβάσεων, δαπανών, υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ –
 • Στην αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης έργων.
 • Στη διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης και τροποποίησης των ενταγμένων έργων, συμπεριλαμβανόμενων των αντίστοιχων προελέγχων.
 • Στη διαχείριση και παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους, συμπεριλαμβανόμενων των αντίστοιχων προελέγχων, των διοικητικών επαληθεύσεων και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων αυτών.
 • Στην ολοκλήρωση – «κλείσιμο» των πράξεων.
 • Στην τεκμηρίωση και κατάρτιση του εξαμηνιαίου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων των πράξεων.
 • Στην προετοιμασία και διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων των πράξεων, καθώς και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αυτών.
 • Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται επίσης υποστήριξη της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων του ΕΠ ΜΔΤ τα οποία υλοποιεί ως δικαιούχος, και ο εντοπισμός ελλείψεων και προβλημάτων στη διαχείριση των έργων, η διαμόρφωση προτάσεων και η αξιοποίηση εργαλείων, μεθοδολογιών, εφαρμογών για την αντιμετώπιση αυτών.

Η απόφαση

Το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» κατακυρώθηκε στην ένωση εταιριών RELIABLE MANAGEMENT CONSULTING SA – PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS AE.

Η ένωση αποτελείται από:

 • την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και διακριτικό τίτλο «RELIABLE MANAGEMENT CONSULTING SA», με ποσοστό συμμετοχής 50% και
 • την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS AE», με ποσοστό συμμετοχής 50%.
  Η Ανάδοχος ένωση εταιριών θα υπογράψει σχετική σύμβαση, με την οποία θα καθοριστούν αναλυτικά οι γενικοί και ειδικοί όροι υπό τους οποίους θα εκτελεστεί το έργο.

Το έργο θα διαρκέσει έξι μήνες και λήγει το αργότερο έως τις 31/12/2023, εκτός αν παραταθεί το χρονικό όριο επιλεξιμότητας προς συγχρηματοδότηση των δαπανών Τεχνικής Βοήθειας.

close menu