Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι εταιρείες της ΕΕ διπλασίασαν την αύξηση των επενδύσεων στην Ε&Α το 2022

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις της στην έρευνα και την ανάπτυξη το 2022, σύμφωνα με την έκδοση του 2023 του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α).

Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α της ΕΕ έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015 και υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,6 % το 2022. Συγκριτικά, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων στην Κίνα μειώθηκε από πάνω από 25 % σε μόλις πάνω από 16 %, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός των αμερικανικών εταιρειών επιβραδύνθηκε από 16 % σε 12,6 %.

Οι 2 500 κορυφαίοι επενδυτές στην Ε&Α παγκοσμίως που παρακολουθούνται στον πίνακα αποτελεσμάτων σημείωσαν νέο ρεκόρ για τις συνολικές επενδύσεις στην Ε&Α, φθάνοντας σχεδόν τα 1 250 δισ. ευρώ, δηλαδή 141 δισ. ευρώ περισσότερα απ’ ό,τι το 2021. Συνολικά, στις αμερικανικές εταιρείες αναλογεί πάνω από το 42 % των επενδύσεων στην Ε&Α των 2 500 μεγαλύτερων εταιρικών επενδυτών στην Ε&Α, ενώ η ΕΕ και η Κίνα ανταγωνίζονται στενά για τη δεύτερη θέση (17,5 % και 17,8 %, αντίστοιχα).

Ηγετική θέση της ΕΕ στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και αυξημένη σημασία των ΤΠΕ και της βιοτεχνολογίας

Οι παραγωγοί τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι υπηρεσίες ΤΠΕ, η υγεία και η αυτοκινητοβιομηχανία αντιστοιχούν σε περισσότερα από τα τρία τέταρτα των επενδύσεων στην Ε&Α των εταιρειών του πίνακα αποτελεσμάτων.

Πάνω από το ένα τρίτο των εταιρειών και το 43 % των παγκόσμιων επενδύσεων στην Ε&Α προέρχονται από τους παραγωγούς ΤΠΕ και τους τομείς των υπηρεσιών ΤΠΕ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία της ψηφιοποίησης. Ενώ ο τομέας των παραγωγών ΤΠΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα επενδύσεων, ο τομέας των υπηρεσιών ΤΠΕ αποτέλεσε τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα την τελευταία δεκαετία.

Ο τομέας της υγείας αποτελεί πάνω από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων επενδύσεων στην Ε&Α και συγκεντρώνει τις περισσότερες εταιρείες μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών στην Ε&Α παγκοσμίως. Ο τομέας αυτό σημείωσε σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις νέες εταιρείες βιοτεχνολογίας, που προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις από φαρμακευτικές εταιρείες της ΕΕ αυξήθηκαν με παρόμοιο ρυθμό με τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά παραμένουν περίπου στο ήμισυ του επιπέδου των επενδύσεών τους στην Ε&Α.

Η ΕΕ διατηρεί την ηγετική θέση της παγκοσμίως στις επενδύσεις στην Ε&Α από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (42,2 %). Ακολουθούν η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ με 19,5 % η καθεμία, και η Κίνα με 12,8 %, της οποίας ο αριθμός των επιχειρήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας στην κατάταξη αυτή έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Από τεχνολογική άποψη, η ΕΕ πρωτοστατεί στην κατοχύρωση πράσινων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υψηλής αξίας (68 %) και στις τεχνολογίες καθαρών μεταφορών (29 %), ακολουθούμενη, με μικρή διαφορά, από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ (27 % αντίστοιχα).

Ευρεία τομεακή διαφοροποίηση της ΕΕ

Στην ΕΕ αναλογούν 367 από τους 2 500 κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο επενδυτές στην Ε&Α που εδρεύουν σε 17 χώρες, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Μάλτα. Οι μισές από τις εταιρείες βρίσκονται στη Γερμανία, στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες και συγκεντρώνουν το 73 % των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α στην ΕΕ.

Η τομεακή κατανομή της ΕΕ δείχνει ευρεία εκπροσώπηση των επενδυτών, κάτι που υποδηλώνει υψηλότερο βαθμό ποικιλομορφίας απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αντιπροσωπεύει το 32 % των επενδύσεων στην Ε&Α· ακολουθούν οι τομείς της υγείας (19,7 %), των παραγωγών ΤΠΕ (14,4 %) και των υπηρεσιών ΤΠΕ (8 %). Οι επενδυτές στην Ε&Α κατέχουν επίσης εξέχουσα θέση σε τομείς όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα, τα οικονομικά, η ενέργεια, τα χημικά προϊόντα και οι κατασκευές.

Το 18 % των 1 000 κορυφαίων επενδυτών στην Ε&Α της ΕΕ είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εκ των οποίων περίπου τα δύο τρίτα προέρχονται από τον τομέα της υγείας.

Σταθερές επενδύσεις στην Ε&Α και βιωσιμότητα

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για το 2023 δείχνει ότι οι εταιρείες συνέχισαν να επενδύουν στην Ε&Α σε περιόδους κρίσεων, το οποίο καταδεικνύει ότι οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Οι κρίσεις επιτάχυναν τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μεταξύ των εταιρειών του πίνακα αποτελεσμάτων και, εν προκειμένω, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήταν στην πρώτη γραμμή. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ επέδειξαν αξιοσημείωτη προσήλωση στην περιβαλλοντική ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της αναλυόμενης περιόδου.

Ιστορικό

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τη βιομηχανική Ε&Α στην ΕΕ δημοσιεύεται κάθε έτος από το 2004 —η παρούσα είναι η 20ή έκδοση. Παρέχει τις πλέον πρόσφατες οικονομικές και χρηματοδοτικές πληροφορίες με βάση τους πλέον πρόσφατους δημοσιευμένους ελεγμένους λογαριασμούς των 2 500 κορυφαίων επενδυτών στην Ε&Α παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των 1 000 κορυφαίων επενδυτών με έδρα την ΕΕ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μεταξύ 80 % και 90 % της παγκόσμιας ιδιωτικής χρηματοδότησης στην Ε&Α. Οι εταιρείες του πίνακα αποτελεσμάτων έχουν την έδρα τους σε 42 χώρες ανά τον κόσμο και αριθμούν πάνω από ένα εκατομμύριο θυγατρικές.

close menu