Έρευνες - Μελέτες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στα σχολεία την εποχή του Covid-19

Το 2020 αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονιά για την Εκπαίδευση, καθώς αποτελεί έναν τομέα που επηρεάστηκε καθοριστικά από τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19, αφού ένα σημαντικό μέρος της διαδραματίζεται πλέον διαδικτυακά. Αυτή η νέα εποχή δημιουργεί προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την Εκπαίδευση, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, προκειμένου να ανταποκριθούν στον ρόλο τους, έχοντας ως σύμμαχο τα μέσα που τους προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Η Socialinnov, έχοντας πρωτοστατήσει τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της τεχνολογικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα Tech Talent School for Educators, διενήργησε έρευνα σχετικά με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των σχολείων στην εποχή του COVID-19.

Στόχος της έρευνας ήταν να χαρτογραφήσει τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία στο εκπαιδευτικό τοπίο και να συγκρίνει τα αποτελέσματά της με εκείνα της έρευνας που είχε πραγματοποιήσει έξι μήνες νωρίτερα, για την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού στα ελληνικά σχολεία.

Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, από όλες τις σχολικές βαθμίδες, σε ερωτηματολόγιο της Socialinnov. Από αυτές προκύπτουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

  • H Ιδιωτική Εκπαίδευση εξακολουθεί να ηγείται του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των σχολείων. Μάλιστα κατά την περίοδο του COVID-19 αύξησε αισθητά τα ποσοστά της, σχετικά με τις πρωτοβουλίες που παίρνουν τα Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των σχολικών διαδικασιών.
  • Συγκρίνοντας την κινητοποίηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη της Δευτεροβάθμιας την περίοδο του COVID-19, η έρευνα ανέδειξε πως η πρώτη ενήργησε με μεγαλύτερη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.
  • Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών υπέδειξαν πως οι φορείς που προωθούν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών σχολείων είναι το Υπουργείο Παιδείας, η Διεύθυνση των σχολείων και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Το παραπάνω εύρημα εμφανίζει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της προ COVID-19 έρευνας, καθώς τότε το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε αναδειχθεί ως σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των σχολείων.
  • Ενθαρρυντική για το μέλλον της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι η πολύ θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών, σχετικά με το αν πιστεύουν πως πρέπει να υιοθετηθούν μόνιμα οι πρακτικές σύγχρονης/ασύγχρονης διδασκαλίας από τα σχολεία στις περιπτώσεις αδυναμίας μάθησης δια ζώσης.
  • Επιτακτική παρουσιάζεται η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις πλατφόρμες σύγχρονης/ασύγχρονης διδασκαλίας στο άμεσο μέλλον. Σχεδόν σε απόλυτη πλειοψηφία, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την ανάγκη για καθολική επιμόρφωσή τους, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν στο μέλλον με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευχέρεια τα μέσα και τις διευκολύνσεις που παρέχει η τεχνολογία στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.

TAGS:

close menu