Τηλεπικοινωνίες

Ο Ομιλος ΟΤΕ θα μετέχει σε διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα, Φορέων και Οργανισμών, Δήμων και Περιφερειών

Ανακοινώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ. 82/1996 ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ” προτίθεται να συμμετάσχει (είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) στις διαδικασίες ανάληψης έργων προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε υπό του ν. 3414/2005 και ισχύει.

Ενδεικτικώς, η “ΟΤΕ Α.Ε.” προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, ήτοι σε διαγωνισμούς Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείου Τουρισμού, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων, σε διαγωνισμούς ΟΤΑ, ήτοι σε διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων, Κοινοτήτων, Περιφερειών, σε διαγωνισμούς Ανωνύμων Εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως και σε διαγωνισμούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ΟΑΕΔ, ΕΛ.ΤΑ, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΕΡΤ Α.Ε., Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ, Βουλή των Ελλήνων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και επισυναπτομένων από αυτούς φορέων της χώρας.

Για τον λόγο αυτό προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους μας όπως προβούν εάν δεν το έχουν πράξει ήδη στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του ως άνω π.δ. 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους. Ανακοινώνονται τέλος οι προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στην στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

close menu