Χρηματιστήριο

Ο Κόκκαλης αποκτά το 1,6% της Ιntralot

Η Intralot με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημέρωσε το επενδυτικό κοινόν ότι το νομικό πρόσωπο «ALPHACHOICE SERVICES LTD», το οποίο είναι συνδεόμενο με και ελεγχόμενο από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTRALOT, την 11/05/2022 απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 2.500.799 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές INTRALOT, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά των ως άνω μετοχών (εισφορά σε είδος). Οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,6% περίπου της εισηγμένης.

close menu