Πληροφορική

Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΑΑΔΕ

Η Εταιρεία «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέγραψε με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Σύμβαση για το Έργο: «Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της ΑΑΔΕ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της Q&R ανέρχεται στο ποσό των 438.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 16 μήνες.

Σκοπός του έργου

Η εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της ΑΑΔΕ, η οποία θα συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα και θα υποστηρίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.), συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αλλά και άλλων δομών της Αρχής που θα αξιοποιούν τα δεδομένα του Συστήματος, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου.

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στα εξής:

  • Καθολική αντιμετώπιση των καθημερινών επιχειρησιακών αναγκών της Υπηρεσίας μέσα από ένα σύγχρονο, «χωρίς χαρτί», ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, με άμεση θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητά της.
  • Ελαχιστοποίηση της ανάγκης διακίνησης έγχαρτων εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων εντός και εκτός ΑΑΔΕ.
  • Επιτάχυνση στη διεκπεραίωση θεμάτων και εγγράφων με αποτέλεσμα τη βελτίωση των χρόνων εκτέλεσης των ενεργειών και τη βέλτιστη απόκριση προς το εξωτερικό περιβάλλον.
  • Σημαντική μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους.
  • Αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και ενημερώσεις προς όφελος των πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών, που συναλλάσσονται με την υπηρεσία.
  • Αποδοτικότερη και ευέλικτη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα έγγραφα.
  • Αναβάθμιση της ασφάλειας δεδομένων με χρήση σχετικών τεχνικών μέτρων.
  • Βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του φορέα στο εσωτερικό του και της εικόνας του.
  • Διαλειτουργικότητα με υπάρχοντα συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. και με συστήματα τρίτων.

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα ένα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

close menu