Επιχειρήσεις

Μιχάλης Τσαμάζ: “Ο ΟΤΕ θα παραμείνει στον δρόμο της ανάπτυξης”

Την διαβεβαίωση πως «ο ΟΤΕ θα παραμείνει στο δρόμο της ανάπτυξης» έδωσε προς τους μετόχους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχάλης Τσαμάζ, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Οργανισμού.

Όπως επεσήμανε, ο Όμιλος είναι και ώριμος και έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την άνοδο του κόστους λειτουργίας πριν από την κλιμάκωση της κρίσης, σε ενέργειες ελαχιστοποίησης των συνεπειών, οπότε δεν θα επηρεαστούν πολύ τα αποτελέσματα. Σημείωσε επίσης, ότι παρά τις όποιες εξωγενείς αβεβαιότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ διακατέχεται από εγρήγορση και προσαρμοστικότητα, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση υπηρεσιών και προϊόντων.

Όσον αφορά στο 2022, ανέφερε πως ο ΟΤΕ σκοπεύει να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, του δικτύου 5G και των έργων ICT. Επίσης, ειδική αναφορά έκανε και στην αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών, τονίζοντας ότι «δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να ανταμείβουμε την υποστήριξή σας, με ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις».

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ για το σύνολο του 2021 αυξήθηκαν κατά 3,4% στα 3.368,3 εκατ. ευρώ, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 1.295,9 εκατ. ευρώ (+5,9%).

Οι αποφάσεις της Γ.Σ.
Η η 70ή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 84,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

-Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της χρήσης 2021 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,558 ευρώ ανά μετοχή.

– Τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

– Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

– Τις αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 και χορήγησε προέγκριση καταβολής τους κατά τη χρήση 2022.

– Τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

– Την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

– Την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. και τη σχετική τροποποίηση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

– Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2022 έως 31/12/2023, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

– Την ακύρωση 5.617.282 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 15.896.908,06 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Μιχάλη Τσαμάζ προς τους μετόχους

Αγαπητοί μέτοχοι,

Τα τελευταία χρόνια, η αλλαγή έχει γίνει η νέα κανονικότητα. Και τη χρονιά που πέρασε, ζήσαμε απότομες αλλαγές και αντιμετωπίσαμε νέες προκλήσεις, γεωπολιτικές και μακροοικονομικές, με τον πληθωρισμό να επηρεάζει το κόστος μας, ιδίως για ενέργεια, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας.

Έχοντας επενδύσει την περασμένη δεκαετία στο μετασχηματισμό του Ομίλου σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών, και έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις, ο ΟΤΕ είναι σήμερα πιο έτοιμος από ποτέ για να απαντήσει στις νέες προκλήσεις, και να παραμείνει στο δρόμο της ανάπτυξης.

Η ισχυρή ανταγωνιστική μας θέση αποτυπώθηκε στις επιδόσεις μας το 2021. Ανακάμπτοντας από την πανδημία, βελτιώσαμε τρίμηνο με το τρίμηνο τα οικονομικά μας αποτελέσματα.

Κλείσαμε τη χρονιά με αύξηση πάνω από 3% στα έσοδα, 6% στη κερδοφορία EBITDA και 17% στις ελεύθερες ταμειακές ροές. Στην Ελλάδα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλες τις γραμμές εσόδων, με τα ετήσια έσοδα να αυξάνονται κατά 5%.

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους ανθρώπους μας που εργάζονται με πάθος, ενθουσιασμό και αφοσίωση, για να χτίσουν έναν ισχυρό ΟΤΕ για τον 21ο αιώνα, σε πείσμα των καιρών και παρά τις αυξανόμενες προκλήσεις.

Για να διασφαλιστεί η ανάκαμψη της χώρας μας μακροπρόθεσμα, χρειάζονται κορυφαίες ψηφιακές υποδομές.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε στην ανάπτυξη των δικτύων του μέλλοντος, φτιάχνοντας το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθεί η ψηφιακή οικονομία. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τη χώρα μας, και να συμβάλλουμε καταλυτικά στην “Ελλάδα 2.0”, την Ελλάδα της νέας εποχής.

Τα τελευταία χρόνια, ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες των πελατών μας και της χώρας για πιο γρήγορες και αξιόπιστες ταχύτητες σταθερής και κινητής αναπτύσσοντας τα δίκτυά μας, και καταγράψαμε σημαντικές αυξήσεις στη χρήση δεδομένων, κεφαλαιοποιώντας τις επενδύσεις μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας.

Τώρα, ήρθε η ώρα για άλλο ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Ένα βήμα που θα δώσει στη χώρα μία θέση ανάμεσα στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Αναφέρομαι στη στρατηγική μας απόφαση να φέρουμε την υποδομή Fiber-to-the-Home (FTTH) στα 2/3 της χώρας. Κλείσαμε το 2021 έχοντας δώσει πρόσβαση σε FTTH σε πάνω από 560 χιλιάδες σπίτια κι επιχειρήσεις.

Σκοπεύουμε να φτάσουμε το 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 2022 και τα 3 εκατομμύρια έως το 2027. Έχουμε δεσμεύσει γι’ αυτό σημαντικούς πόρους, αυξάνοντας τις επενδύσεις μας σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξαετία.

Οι επενδύσεις αυτές είναι το κλειδί για την επιτυχία μας, για τις μελλοντικές μας επιδόσεις και για τη συνεχή οικονομική πρόοδο της Ελλάδας.

Όμως δεν σταματάμε εδώ. Καλύπτουμε τις σημερινές ανάγκες των πελατών μας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογική μας υπεροχή.

Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζουμε, εντελώς δωρεάν, τις ταχύτητες internet στις περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμη η υποδομή FTTH, όπου αυτό είναι εφικτό, βασιζόμενοι στην τεχνολογία FTTC.

Στην κινητή, η υπεροχή μας είναι αναμφισβήτητη. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα αυξήσουμε την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G σε 80%, και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε σχεδόν 100%.

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρουμε, η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών μας και η ευελιξία που παρέχουμε στην Εξυπηρέτηση, διατηρούν την ικανοποίηση των πελατών μας σε υψηλά επίπεδα.

Το τηλεοπτικό περιεχόμενο είναι ένα ακόμη ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ποιοτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, διασφαλίζοντας αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων και διοργανώσεων και εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες Over-the-Top (OTT).
Παράλληλα, συνεχίζουμε την επιτυχημένη δραστηριοποίησή μας στις ψηφιακές αγορές των παραγγελιών φαγητού, των ασφαλειών και των πληρωμών, παρέχοντας πρόσθετες υπηρεσίες και σύγχρονες λύσεις.

Τέλος, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, υλοποιώντας σημαντικά έργα ICT. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ΟΤΕ σε αυτό τον τομέα, τον καθιστούν συνεργάτη επιλογής για έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Για να κάνουμε πράξη το όραμά μας, να είμαστε ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα, πρέπει να συνεχίσουμε να αλλάζουμε, μετασχηματίζοντας το επιχειρησιακό μας μοντέλο.

Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο μέχρι σήμερα, μετατρέποντας τον Όμιλο σε έναν ευέλικτο οργανισμό, ανοιχτό στις νέες τεχνολογίες, στελεχωμένο με νέους ανθρώπους με γνώσεις και όρεξη, με τους οποίους εξελισσόμαστε μαζί.

Έχουμε όμως ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Οι απαιτήσεις των πελατών μας και το ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλουν εγρήγορση, προσαρμοστικότητα και συνεχή αλλαγή.

Η βιώσιμη ανάπτυξη διέπει τη στρατηγική μας και τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας μας. Τα κριτήρια ESG είναι ενσωματωμένα στον τρόπο που λειτουργούμε.

Συμβάλλουν στη μέτρηση της επίδοσής μας και στην επικοινωνία μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα θέματα αυτά, και συμβαδίζουν με τον συνεχή μετασχηματισμό μας. Το 2021 πετύχαμε όλους τους περιβαλλοντικούς μας στόχους, και έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ψηφιακού κόσμου για όλους μέσω της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, ενός βιώσιμου κόσμου μέσω μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων μας, και ενός ισότιμου κόσμου χωρίς αποκλεισμούς.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά εσάς, τους μετόχους μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να ανταμείβουμε την υποστήριξή σας, με ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις.

Παράλληλα, υλοποιούμε μια ουσιαστική πολιτική αμοιβών, που περιλαμβάνει την πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή για το 2022.

Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η στρατηγική που εφαρμόζουμε είναι η καλύτερη για τους πελάτες μας και τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, για τους ανθρώπους μας και τους συνεργάτες μας, αλλά και για τους επενδυτές που μας εμπιστεύονται.

Κοιτώντας μπροστά, θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, πίστη και δέσμευση, να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

close menu