Οικονομία

Μικρότερο φόρο σε ΜμΕ που πραγματοποιούν δαπάνες για πράσινη οικονομία, ενέργεια, ψηφιοποίηση

Μικρότερο φόρο θα καταβάλλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση καθώς τα συγκεκριμένα έξοδα θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα για την περίοδο 2023-2025 και μάλιστα προσαυξημένα κατά 100%.

Αν για παράδειγμα επιχείρηση δαπανήσει 100.000 ευρώ για «πράσινες» επενδύσεις από τα ακαθάριστα έσοδα της θα εκπίπτει ποσό 200.000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ανάλογη μείωση του εισοδήματος της που υπόκειται σε φορολογία

Μετά το «κούρεμα» του φόρου κατά 30% για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οικονομικό επιτελείο προχώρησε στη θέσπιση νέων φορολογικών κινήτρων.

Η διάταξη στη Βουλή

Ειδικότερα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%. Από το μέτρο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η προσαύξηση εφαρμόζεται και στη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης.

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.

Το μέτρο εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων και αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Η διάταξη ορίζει ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθορίζονται η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή δύναται να επικαιροποιείται ετησίως ως προς τα είδη των δαπανών και ως προς κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

close menu