Έργα - Διαγωνισμοί

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας του έργου των 105,6 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης

Στην μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για το έργο “Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης” προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

  • Καταληκτική ημερομηνία – ώρα υποβολής προσφορών: από τις 29-04-2022 και ώρα 14:00 στις 16-05-2022 και ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία – ώρα αποσφράγισης των προσφορών: από τις 06-05-2022 και ώρα 14:00 στις 20-05-2022 και ώρα 14:00.
  • Προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων: από την 01-04-2022 στις 20-04-2022.

Το έργο “Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης” αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των Υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

  • Λειτουργική ενότητα 1 (ΛΕ1): Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Λειτουργική ενότητα 2 (ΛΕ2): Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του
  • Λειτουργική ενότητα 3 (ΛΕ3): Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των  85.161.290,32 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 105.600.000,00 ευρώ)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 53.225.806,45 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 66.000.000 ευρώ)

close menu