Χρηματιστήριο

Με ποσοστό 5,5% στην Intralot η EFG Bank Zurich

Η ελβετική EFG Bank ελέγχει ποσοστό 5,5% στην Intralot ανακοίνωσε με χρηματιστηριακή της ανάρτηση η εισηγμένη. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σχετικά, η INTRALOT γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 13.05.2022, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Μεταφορά σε συλλογικό λογαριασμό αξιών

Ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή: 10.05.2022
Επωνυμία υπόχρεου γνωστοποίησης: EFG BANK AG ZURICH
Συνολικές θέσεις του προσώπου/προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης:
Κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή:
% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: –
% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: –
Συνολικό %: –

Κατάσταση μετά την ημερομηνία της κρίσιμης συναλλαγής:
% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές: 5,506%
% δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα: –
Συνολικό %: 5,506%
Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη: 8.383.535
Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές:
Κατηγορία μετοχών: ΙΝΛΟΤ
Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: Άμεσα 8.383.535 (5,506%) – Έμμεσα – ( – )
Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 8.383.535 (5,506%)

close menu